КАЛЕНДАР НАСТАВЕ
Календар наставе
основне студије
ИНФОРМАЦИЈЕ ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
календар | предавања | испити
Академија уметности у Новом Саду
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
h h
Драмски департман
Распоред предавања
основне студије
h h
АВМ – Драмски департман
Распоред предавања
основне студије
h h
Ликовни департман
Распоред предавања
основне студије
h h
Музички департман
Распоред предавања
основне студије
h h
Заједнички предмети
Распоред предавања
основне студије
РАСПОРЕД ИСПИТА
Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
АВМ – Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Ликовни департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Музички департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Заједнички испити
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
ОБАВЕШТЕЊЕ
Финансијске обавезе за издавање дипломе и додатка дипломи студенти регулишу путем две уплатнице:

1.
за Универзитет у Новом Саду
у износу од 1.700,00 динара
на жиро рачун број 840-631666-25
са позивом на број 05101636534
Одлука Савета Универзитета у Новом Саду од 31.01.2011.

2.
за Академију уметности
у износу од 3.300,00 динара
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број 9074212141
Одлука Савета Универзитета у Новом Саду од 31.01.2011.

Финансијске обавезе за издавање дипломе и додатка дипломи студенти регулишу путем две уплатнице:

за Академију уметности
у износу од
1.000,00 динара (за Основне студије)
2.000,00 динара (за Мастер студије)
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број
100 (за Музички департман)
200 (за Ликовни департман)
300 (за Драмски департман)

Финансијске обавезе за издавање Уверења о положеним испитима са фондом часова регулишу се путем уплатнице:

за Академију уметности
у износу од 2.000,00 динара
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број
100 (за Музички департман)
200 (за Ликовни департман)
300 (за Драмски департман)

ПРАВИЛА УПИСА

Правила уписа друге, треће и четврте године основних академских студија

На основу члана 148. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 88/2017.) студенти уписани на студије до ступања на снагу наведеног  закона, а у складу са чл. 82 – 88. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15  и 87/16) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију  студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог програма.

На основу одредаба Закона о високом образовању,  правила уписа друге, треће и четврте године основних академских студија, у школску 2018/2019. годину су следећа:
1. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2017/2018. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова, рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Наставно уметничког научног већа Академије уметности;
2. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2017/2018. години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова, уписују следећу годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину;
3. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2017/2018. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају неположене предмете (број бодова неположених предмета помножено вредношћу једног бода Х 2);

4. Студенти који су у току школске 2017/2018. године похађали четврту годину основних академских студија, а имају неиспуњене преиспитне обавезе, приликом наставка студија у школској 2018/2019. плаћају те неиспуњене предиспитне обавезе (број бодова неположених предмета помножено вредношћу једног бода Х 2);

5. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2017/2018. години остварили 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu