Aktuelne vesti

Novi master studijski program Konzervacija i resturacija dela likovne i primenjene umetnosti

Novi master studijski program Konzervacija i resturacija dela likovne i primenjene umetnosti, u trajanju od 2 godine, upisuje prvu generaciju studenata šk. 2017/18 godine.

Program ima za cilj formiranje stručnjaka konzervatora-restauratora dela likovne i primenjene umetnosti koji razumeju istoriju, teoriju i filozofiju zaštite kulturnog nasleđa, poseduju kombinovana znanja iz oblasti umetnosti, društveno-humanističkih nauka i prirodnih nauka i tehnologije. Sposobni su da planiraju i izvedu konzervatorsko-restauratorski tretman, da sarađuju sa srodnim stručnjacima iz drugih oblasti i imaju kritičku svest o procesima zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa i uloge konzervatora-restauratora u njima.

Konzervatoru-restauratoru je neophodna kombinacija akademskih znanja i praktičnih veština. Da bi se postigao ovaj cilj, u obaveznom delu studijskog programa su izbalansirani sadržaji vezani za teoriju i filozofiju zaštite kulturnog nasleđa, umetničke tehnike i materijale, metode i tehnike konzervacije, kao i prirodne nauke primenjene u konzervaciji, kroz koje studenti stiču napredna znanja i širinu u sagledavanju oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Kroz izbornu nastavu studenti se usmeravaju ka specifičnim umetničkim tehnikama i konzervatorskim problemima, a kroz učestvovanje u konzervatorskim projektima dobijaju neophodno iskustvo, sigurnost i veštinu. Program se odvija u saradnji Akademije umetnosti U Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Galerije Matice srpske i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, sa naglaskom na savremenom, multidisciplinarnom i timskom radu.

Za upis na master studije mogu da konkurišu studenti sa završenim odgovarajućim osnovnim studijama (najmanje po 6 ESPB iz istorije umetnosti i crtanja). Kandidati sa neodgovarajućim osnovnim akademskim studijama polažu diferencijalne ispite iz istorije umetnosti i crtanja.

Svi kandidati polažu prijemni ispit koji se sastoji od kombinovanog teorijskog testa, praktičnog dela sa proverom manuelne i kolorističke preciznosti i intervjua.
Nakon završenih master studija kandidati su osposobljeni da sprovode i koriste stečena znanja u praksi, kako u samostalnom radu, tako i u saradnji sa institucijama kulture i zaštite kulturnog nasleđa tako i unutar njih muzeji, galerije, zavodi za zaštitu spomenika kulture, verske organizacije i druge institucije, kompanije ili pojedinci koji poseduju ili upravljaju kulturnim nasleđem. Takođe, stiču kritički odnos prema konzervaciji i restauraciji i osposobljeni su da razmišljaju kreativno, što predstavlja bazu za inovacije u konzervatorsko-restauratorskoj struci i dalji istraživački rad.
Sticanjem znanja o vrednostima i rizicima po kulturno nasleđe u savremenom društvu, student je osposobljen da doprinese očuvanju kulturnog nasleđa kao nacionalnog resursa od izuzetnog značaja i da osmišljava i sprovodi akcije povećanja društvene svesti i odgovornosti za njegovo očuvanje.

Pored dosadašnjih profesora i saradnika Akademije umetnosti, na masteru će predavati i novi stručnjaci koji su se pridružili timu:
dr Daniela Korolija Crkvenjakov, vanredni profesor
dr Dubravka Đukanović, vanredni profesor
dr Slobodan Gadžurić, vanredni profesor
Dr Dragan Radnović, redovni profesor
Dr Srđan Rakić, redovni profesor
Dr Željka Cvejić, vanredni profesor
Dr Sanja Belić, docent
dr Tijana Palkovljević Bugarski, docent

  • 20/03/2017