&#x;&#x;

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI
o departmanu | studijski programi
Akademija umetnosti u Novom Sadu

DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI
-

Departman muzičke umetnosti, razvijan tako da odgovara sve složenijim zahtevima novog vremena i tendencijama sinteze različitih muzičkih žanrova, danas predstavlja porodicu modernizovanih muzičkih studijskih programa. Počev od godina utemeljenja prepoznatljivog identiteta Akademije metnosti u Novom Sadu, u kojima su pokrenuti programi kompozicije, klavira, gudačkih instrumenta, duvačkih instrumenta i muzičke pedagogije – koje su vodili kompozitori Rudolf Bruči i Dušan Radić, pijanisti Evgenij Timakin, Jokuthon Mihajlović i Arbo Valdma, violinisti Marina Jašvili i Dejan Mihajlović, violista Laslo Horvat, klarinetista Mihailo Kelbli – te nešto kasnije, otvorenih studija solo-pevanja pokrenutih angažovanjem baritona Oktava Enigareskua, a potom i primadone Biserke Cvejić, konstantno je rađeno na inoviranju i razvojnom osavremenjivanju programskih sadržaja, ali i na pokretanju onih studijskih programa za koje je i kod nas vladalo sve veće interesovanje novih generacija studenata. U tom kontekstu su otvorene klase gitare, udaračkih instrumenata i, potom, saksofona. U nameri da se paleta programa uskladi sa programima visokoškolskih muzičkih ustanova Evrope, otvorene su i klase instrumenata, do tada malo zastupljenih, u našem kulturnom prostoru, kao što su orgulje i harfa. Već gotovo dve decenije, kroz programe Muzikologije i Etnomuzikologije, realizuju se i studije u oblasti nauka o muzičkoj umetnosti na kojima se primenjuju sve savremeniji interdisciplinarni naučni metodi. Učinjeni su i prvi koraci ka uvođenju programa za studije džeza i popularne muzike.

Akademija umetnosti u Novom Sadu

Novogodišnji koncert u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. 

Osim kroz redovnu nastavu obaveznih i izbornih predmeta, studenti dopunska znanja stiču i kroz majstorske kurseve renomiranih muzičkih umetnika i pedagoga iz zemlje i inostranstva, ali i kroz raznolike projekte realizovane na nivou regionalne ili šire međunarodne saradnje sa srodnim visokoškolskim institucijama. Savremeni način upravljanja karijerom i nove mogućnosti predstavljanja u medijima, otvaraju potrebu za novim obrazovnim profilima, te se na Departmanu izvode i izborni predmeti iz oblasti medija, menadžmenta i primenjene muzike. Studenti svoja znanja dopunjuju i kroz izborne predmete, koji se realizuju na Departmanu likovnih, odnosno Departmanu dramskih umetnosti. Time se podstiče savremena potreba za širim umetničkim obrazovanjem, ali i konkretna međudepartmanska saradnja. Studentima je omogućeno i da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima kroz koje dobijaju priliku da nastupaju na koncertima ili da se angažuju u različitim medijskim poslovima (Koncertna praksa, prigodni ili ni orkestar Camerata academica)i time otvore dodatni prostor za razvoj svojih kreativnih sposobnosti, ali i za uspešniju saradnju sa kolegama sa različitih studijskih programa i negovanje atmosfere kreativnog timskog rada.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
A Fest, Akademija umetnosti Novi Sad

Uspešnost tridesetpetogodišnjeg razvoja Departmana muzičke umetnosti i realizacije studijskih programa potvrđuju i brojne nagrade i priznanja dodeljena studentima na festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Tekst…
STUDIJSKI PROGRAMI

Programi obuhvataju nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativni rad u kamernim ansamblima i orkestrima, za karijeru instrumentalnog (ili vokalnog) soliste, te, kroz posebne pedagoške i psihološke predmete, i za rad u pedagoškim institucijama. Osnovni predmeti struke (izbor): Instrument; Kamerna muzika; Metodika nastave instrumenta; Poznavanje literature; Sviranje orkestarskih deonica; Orkestar.

STUDIJSKI PROGRAMI

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativni rad u orkestirima i ansamblima, te, kroz posebne pedagoške i psihološke predmete, i za rad u pedagoškim institucijama.

U okviru studijskog programa realizuju se sledeći MODULI: Klavir, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas), Duvački instrumenti (Flauta, Klarnet, Oboa, Horna, Truba, Trombon, Saksofon), Gitara, Harfa, Orgulje, Udaraljke i Solo pevanje.

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente ospo-sobljavaju za samostalno kreativno izražavanje u oblasti komponovanja, u najraznovrsnijim žanrovima i formama, kao i u različitim medijima izražavanja (klasični instrumentarijum, elektronska muzika…). Kroz posebne pedagoške i psihološke predmete studenti se osposobljavajui za rad u pedagoškim institucijama u nastavi predmeta Kontrapunkt, Harmonija i Muzički oblici, kao i za rad u medijskim kućama.

Osnovni predmeti struke: Kompozicija; Primenjena muzika; Muzička tehnologija;Orkestracija; Analiza muzičkog dela; Istorija muzike 20. veka.

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativan pedagoški rad (prevashodno u nastavi predmeta Muzička kultura u opšteobrazovnim školama, te u nastavi Solfeđa i Teorije muzike) i za rad sa horskim ansamblima.

Osnovni predmeti struke: Solfeđo; Metodika nastave solfeđa; Metodika nastave muzičke kulture; Metodika nastave stručnih predmeta; Školska praksa; Horsko dirigovanje, Horski praktikum; Hor; Sviranje horskih partitura.

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativan interdisciplinarni pristup naučnom radu u kome se muzička umetnost i fenomeni vezani za nju uodnošavaju sa dostignućima i rezultatima drugih nauka (sociologija, psihologija, istorija umetnosti, istorija književnosti, teologija, estetika, filozofija i dr). Kroz posebne pedagoške i psihološke predmete studenti se osposobljavaju i za rad u pedagoškim institucijama u nastavi predmeta Istorija muzike, Kontrapunkt, Harmonija i Muzički oblici, odnosno za rad u medijskim kućama i institucijama kulture.

Osnovni predmeti struke: Istorija muzike; Uvod u muzikologiju; Estetika; Filozofija umetnosti; Analiza muzičkog dela; Etnomuzikologija.

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativan interdisciplinarni pristup naučnom radu u kome se muzički folklor i fenomeni vezani za njega uodnošavaju sa dostignućima i rezultatima drugih nauka kao što su etnologija, sociologija, psihologija, istorija književnosti i dr. Kroz posebne pedagoške i psihološke predmete studenti se osposobljavaju i za rad u pedagoškim institucijama u nastavi predmeta Muzički folklor, Kontrapunkt, Harmonija i Muzički oblici, odnosno za rad u medijskim kućama i institucijama kulture.

Osnovni predmeti struke: Etnomuzikologija; Etnokoreologija; Etnologija; Etnomuzikološki praktikum; Istorija muzike;

Od školske 2015/2016. godine na Akademiji umetnosti realizuje se akreditovan program master akademskih studija – Muzika i mediji.
U okviru dva semestra, studenti ovog programa u mogućnosti su da kroz teoriju i praksu steknu saznanja i veštine kojima će vladati u radu u medijima pri promociji različitih muzičkih žanrova.

Kuriozitet ovog programa jeste da se na njega mogu upisati, ukoliko polože prijemni ispit, studenti sa završenim osnovim studijama SVIH fakulteta, a ne samo oni koji su završili OAS muzičke akademije i muzičke produkcije.

DOKTORSKE STUDIJE

Doktorske studije muzičke umetnosti su najviši stepen studija iz oblasti kompozicije i izvođačkih umetnosti.

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta za kvalitetan umetničko-istraživački i pedagoški rad.

Doktorske studije muzičke umetnosti traju tri godine. Studijski program čine deset modula (izbornih studijskih područja): Kompozicija, Klavir, Solo-pevanje, Violina, Violončelo, Flauta, Klarinet, Trombon, Tuba i Kamerna muzika.

Tokom prve dve godine studija stiču se najviša znanja savladavanjem grupe zajedničkih obaveznih i izbornih predmeta, kao i obaveznih i izbornih predmeta specifičnih za svaki modul ponaosob. Na trećoj godini studija pristupa se intenzivnom umetničkom istraživanju u realizaciji doktorskog umetničkog projekta.

Doktorski umetnički projekt je vredno originalno delo (odnosno, originalna interpretacija umetničkog dela) visokog kvaliteta, od značaja za unapređenje kulturnog i civilizacijskog okruženja.

Doktorski umetnički projekat se javno prezentuje.

Apsolviranjem studijskog programa student stiče 180 ESPB i dobija stručni akademski naziv Doktora muzičke umetnosti.

GALERIJA DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
VESTI DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI
d1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman dramskih umetnosti

l1-3

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman likovnih umetnosti

m1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman muzičke umetnosti

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.