&#x;&#x;

ZBORNIK RADOVA AKADEMIJE UMETNOSTI
o časopisu | izdanja | uredništvo
Akademija umetnosti u Novom Sadu

O ČASOPISU ZBORNIK RADOVA

Zbornik radova Akademije umetnosti je naučni časopis koji izlazi jedanput godišnje od 2013. godine. Časopis objavljuje stručne i naučne tekstove, teorijske i istraživačke radove iz oblasti teorije i filozofije umetnosti, teorije medija, studije filma, muzikologije, teorije muzike, teatrologije, estetike, istorije umetnosti i umetničkog obrazovanja. Zbornik radova izlazi kao publikacija Centra za istraživanje umetnosti. Urednica prvog broja je bila dr Vesna Krčmar, drugog i trećeg broja dr Manojlo Maravić,  a četvrtog i petog broja dr Nataša Crnjanski. Uredništvo čine profesori sa sva tri departmana Akademije umetnosti, kao i međunarodni stručnjaci.

 

Časopis Zbornik radova Akademije umetnosti je dostupan u režimu otvorenog pristupa, tako da se članci mogu čitati i na sajtu

Srpskog citatnog indeksa.

 

Sve novosti u vezi sa aktivnošću časopisa mogu se pratiti i na društvenim mrežama Fejsbuk i ResearchGate. Tekstovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku. Zainteresovani autori mogu dostaviti radove na adresu: zbornik.auns@uns.ac.rs


ISSN: 2334-8666 (Print)

ISSN: 2560-3108 (Online)

IZDANJA
Zbornik radova Akademije umetnostibr 1.

(urednica dr Vesna Krčmar, 2013)

1. Vesna Krčmar “U početku beše reč…”
2. Boro Drašković “Rečnik profesije”
3. Valentina Radoman “Sudari metropola na periferiji: srpska imresionistička muzika kao polje sudara između francuske i nemačke culture”
4. Isidora Todorović “Umetnost protiv umetnosti”
5. Isidora Milivojević Mađarev “Elijahova stolica – rediteljski pristup Borisa Liješevića, korak po korak”
6. Agota Viktai Kučera “Istorija vokalne pedagogije”
7. Manojlo Maravić “Video-igre u obrazovnom procesu”
8. Silard Antal “Osnivanje Televizije Novi Sad i prve godine rada (1970-1980)”
9. Marijana Prpa Fink “Biomehanika Mejerholjda / Analiza kroz princip predizražajnosti glumca na sceni”
10. Marija Maglov “Simfonijska svita Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova i orijentalni diksurs”
11. Katarina Todorović “Cigani lete u nebo: oblici vremena i hronotopa u filmu”
12. Zoran Todović “Plakat – most do sreće, do slobode, do pravog početka”
13. Miroslav A. Mušić “Analiza oglasnog diskursa: oglašavanje na gradkim ulicama”
14. Nataša Crnjanski “Idiosinkratički gestovi u klavirskim sonatama Sergeja Prokofjeva”
15. Ivan Pravdić “Ne žesti se, čoveče (dramska igra improvizacije, izvođačke tehnike i dramaturške inventivnosti”
16. Biljana Jevtić “Princip para / Susret (s) tišinom”
17. Zoran Todović “Put umetnika – lični put”
18. Srđan Radaković “Home video”
19. Dragan Stojmenović “Homokinematografikus”
20. Nice Fracile “Odnos između vokalnog i instrumentalnog izvođenja tradicionalne muzike u Srbiji i Crnoj Gori”
21. Dejan Sredojević “Neakcentovane dužine i jezik medija”
22. Vesna Marković “Osmi psalam ili udivljenje Božanskim”
23. Livija Jovčić “Harmonija u službi melodike: harmonski podtekst kao didaktičko sredstvo”
24. Zoran Todović “Dvanaest”
25. Vesna Krčmar “Od životnog dokumenta do drame na primeru stvaralačke radionice Dušana Kovačevića”
26. “Klavir i glas – isprepleteni” (razgovarala s profesorom Georgom Bekmanom – Jovana Golubović)
27. Kristina Kovač i Kristina Koprivšek “Važniji događaji školske 2011/2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu”
28. “Nagrade i priznanja dodeljene Akademiji umetnosti u Novom Sadu, nastavnicima i studentima u školskoj 2011/2012. godini”

Zbornik radova Akademije umetnostibr 2.

(urednik dr Manojlo Maravić, 2014)

Teorije umetnosti i medija:

1. Miško Šuvaković “Platforme bioarta”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402009S
Srpski citatni indeks


2. Jerko Denegri “Novi momenti oko političkog napada na apstraktnu umetnost početkom 1963.”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402020D
Srpski citatni indeks


3. Radovan Popović “Razmatranje formalno-kompozicionih karakteristika orijentalističkih slika Paje Jovanovića”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402027P
Srpski citatni indeks


4. Goran Pavlović “Utopijski svet Pavela Peperštejna”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402046P
Srpski citatni indeks


5. Miroslav Mušić “Određenje dizajna i njegovih pojavnih oblika”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402058M
Srpski citatni indeks


6. Manojlo Maravić “(Ne)mogućnosti primene tradicionalne filozofije i estetike igre na kritičku analizu video-igara”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402069M
Srpski citatni indeks

Filmologija i teatrologija:

7. Dragan Stojmenović “Model antipokreta: začudnost u telu filma”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402078S
Srpski citatni indeks


8. Srđan Radaković “Animirani filmovi ‘Neoplanta filma’ kao kolateralna šteta Velikog transporta”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402094R
Srpski citatni indeks


9. Miljan Vojnović “Elementi sociodrame na filmu”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402106V
Srpski citatni indeks


10. Vesna Krčmar “Gorski vijenac – prva pozorišna predstava u Sprskom narodnom pozorištu 1902. godine”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402119K
Srpski citatni indeks


11. Marijana Prpa Fink “Biomehanika Mejerholja / Analiza kroz princip izostavljanja u radu glumca na sceni”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402132P
Srpski citatni indeks


12. Vesna O. Marković “Heksametarska pojanja Vojislavljeva”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402142M
Srpski citatni indeks


13. Silard Antal “Izgradnja televizijskog doma Televizije Novi Sad”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402147S
Srpski citatni indeks

Muzika u nauci i praksi:

14. Zarifa Alizade “Metodološke osnove rada korepetitora”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402163A
Srpski citatni indeks


15. Smiljana Vlajić i Nataša Crnjanski “Forma pesme u romantizmu”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402177V
Srpski citatni indeks


16. Daniela Vesić “Zlatni presek i Fibonačijev niz u muzici – osobenosti Bartokovog stvaralačkog pristupa”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402198V
Srpski citatni indeks


17. Vesna Karin “Plesna praksa Kordunaša u Vojvodini između tradicije i scene”
DOI:10.5937/ZbAkUm1402210K
Srpski citatni indeks


18. Kristina Kovač “Važni događaji školske 2012/2013. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu”

Zbornik radova Akademije umetnostibr 3.

(urednik dr Manojlo Maravić, 2015)

Studije filma:

1. Nevena Daković “Saga o Beloj kući”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503009D
Srpski citatni indeks


2. Miljan Vojnović “Odnos filmskih i socijalnih uloga u dokudrami na primeru rediteljske metodologije Želimira Žilnika”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503023V
Srpski citatni indeks


3. Dragan Stojmenović “Biomehanika Dr Departuta”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503036S
Srpski citatni indeks


4. Silard Antal “Vizuelna analiza muzike u funkciji muzičkog spota”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503047A
Srpski citatni indeks

Teorija i istorija umetnosti:

5. Radovan Popović “Umetničko delo kao manifestacija forme – formalistički materijalizam u teoriji umetnosti”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503057P
Srpski citatni indeks


6. Miroslav A. Mušić “Dizajnerske prakse druge polovine 20. veka: Novosadski kulturni plakat”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503075M
Srpski citatni indeks


7. Vladimir Dimovski “Dadaistički manifest Tristana Care iz 1918.”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503094D
Srpski citatni indeks

Teatrologija:

8. Vesna Krčmar “Pozorište kao document našeg vremena”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503103K
Srpski citatni indeks


9. Marijana Prpa Fink “Uticaj Mejerholjdove biomehanike na pozorište XX veka – princip ekvivalentnosti”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503116P
Srpski citatni indeks

Muzika u nauci i praksi:

10. Milica Stojadinović “Pučinijev otključani globus – Pučinijeve heroine od Dalekog istoka do Divljeg zapada”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503131S
Srpski citatni indeks


11. Elizabeta Vidicki “Primena klavira u procesu intoniranja tonalno labilne i vantonalne melodike u nastavi solfeđa”
DOI:10.5937/ZbAkUm1503145V
Srpski citatni indeks


12. Kristina Kovač, Kristina Koprivšek i Bojana Borković “Pregled važnih događaja u školskoj 2013/2014. godini na Akademiji umetnosti Novi Sad”

Zbornik radova Akademije umetnosti br 4.

(urednica dr Nataša Crnjanski, 2016)

Reč umetnika:

1. Vesna Krčmar “Osvajanje vrhova unutar glumačkog bića je najvažnije – razgovor sa glumicom Jasnom Đuričić”

2. Boro Drašković “Promena Promene”

Teorija, filozofija i psihologija umetnosti:

3. Marijan Rihter “Prozodija započinjanja”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604022R
Srpski citatni indeks


4. Una Popović “Umetnost i problem teorijskog: mogućnost verbalizacije umetnosti”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604039P
Srpski citatni indeks


5. Jagor Bučan “Metajezik slikarstva: semiotika i geometrija kao lingua franca tumačenja slikarskih djela”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604052B
Srpski citatni indeks


6. Lidija Marinkov Pavlović “Strukturalistička čitanja – painting vs. picture”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604066M
Srpski citatni indeks


7. Jasmina Pekić, Ilija Milovanović “Relacije osobina ličnosti i motivacije za gledanje filmova”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604076P
Srpski citatni indeks

Studije o muzičkoj umetnosti:

8. Miloš Zatkalik “I kod Lutoslavskog postoji priča – narativni arhetipovi u prvom stavu druge simfonije Vitolda Lutoslavskog”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604094Z
Srpski citatni indeks


9. Mina Božanić “Organizacije muzičkog prostora na primeru Varijacija za klavir op. 27 Antona Veberna”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604110B
Srpski citatni indeks


10. Svetlana Stojanović Kutlača “Principi barokne muzike: improvizacija, ornamentacija, polifonija”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604122S
Srpski citatni indeks


11. Miloš Rašić “Antropologija muzike: paradigm i perspective”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604133R
Srpski citatni indeks


12. Vesna Karin Crtica iz istorije tradicionalne muzike Srba u Vojvodini – povodom dvesta godina od prvog zapisa svatovca”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604145K
Srpski citatni indeks


13. Kristina Planjanin Simić “Pesme – obrasci vojvođanskih Rumuna kao potkategorija dečjeg folklore u svetlu komparativnih istraživanja”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604153P
Srpski citatni indeks

Teatrologija:

14. Ivana Buljan Legati “Izazovi u interpretaciji lirskih tekstova”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604168B
Srpski citatni indeks


15. Nataša Glišić “Pozorišno prikazivanje istorije: Četrnaesta – traganje za odgovorima”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604179G
Srpski citatni indeks


16. Dušica Dragin “Interesovanja – preduslov razvoja umetničke publike”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604193D
Srpski citatni indeks

Studije filma:

17. Dejan Nikolaj Kraljačić “Tradicija rimejkovanja i serijalizacije u svetskom filmu”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604206K
Srpski citatni indeks


18. Ivana Keser Battista “Moderni i postmoderni europski film”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604220B
Srpski citatni indeks


19. Dragan Stojmenović “Hronofotografija: inženjer života – Etjen Žuli Marej”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604233S
Srpski citatni indeks


20. Srđan Radaković “Najveći uspesi animiranih filmova Neoplanta filma”
DOI:10.5937/ZbAkUm1604245R
Srpski citatni indeks

Eseji i prikazi:

21. Ana-Tamara Dević “Danijela Kličković: Isidor Bajić pedagog, izdavač i melograf”

In memoriam

22. Žarko Ružić

23. Kristina Kovač, Kristina Koprivšek i Bojana Borković “Pregled važnih događaja u školskoj 2014/2015. godini na Akademiji umetnosti Novi Sad”

Zbornik radova Akademije umetnosti br 5.

(urednica dr Nataša Crnjanski, 2017)

REČ UMETNIKA/THE WORD OF THE ARTIST

Ira Prodanov „Muzika je stvar koja dolazi iz glave i iz srca – razgovor sa maestrom Mladenom Jaguštom”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705009P
Srpski citatni indeks


STUDIJA FILMA/STUDIES ON FILM

Zoran Koprivica „Olivijeov ’esej’ o Hamletu’”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705014K
Srpski citatni indeks

Dragan Stojmenović „Filmski impresionizam: Scenoplastična polivizija”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705032S
Srpski citatni indeks


TEORIJA I ISTORIJA UMETNOSTI/ THEORY AND HISTORY OF ARTS

Jagor Bučan „Topos neizrecivog: Prilog temeljnim pretpostavkama odnosa slike i jezika”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705043B
Srpski citatni indeks

Dragana Stojanović „Educational Turn in Art: Turning Art into the Production of a New Knowledge“
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705056S
Srpski citatni indeks

Lamija Kršić „Umberto Eko: Sloboda i granice tumačenja umjetničkog djela”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705065K
Srpski citatni indeks

Lidija Marinkov Pavlović „Od dinamičnog kadra do pokretne slike – remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705077M
Srpski citatni indeks

Katarina Pantović „Žensko telo kao fetiš u fotografiji Helmuta Njutna”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705089P
Srpski citatni indeks

Dajana Milovanov „Ukrotitelj(ka) zmija: intermedijalni dijalog između slikarstva Anrija Rusoa i poezije Silvije Plat”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705100M
Srpski citatni indeks


STUDIJE O MUZIČKOJ UMETNOSTI/ STUDIES ON MUSIC

Maria Mannone, Kyriaki Gkoudina, Evan Tyler „Narrating the Origin of the Universe through Music: A Case Study”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705110M
Srpski citatni indeks

Sandra Fortuna „Embodiment, Sound and Visualization: A Multimodal Perspective in Music Education”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705120F
Srpski citatni indeks

Bojana Radovanović „Aria Džona Kejdža sagledana kroz prizmu kontekstualne uslovljenosti”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705132R
Srpski citatni indeks

Svetlana Stojanović Kutlača „Simbolika Bahovog dela Umetnost fuge”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705142S
Srpski citatni indeks


TEATROLOGIJA/ THEATROLOGY

Milan Novaković „Logičnost komike”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705160N
Srpski citatni indeks


PRIKAZ/ REVIEWS

Ira Prodanov, Naučni projekat “Kulturološki identiteti umetničke produkcije Akademije umetnosti u Novom Sadu – arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije“

Nice Fracile, Jasmina Talam: Narodni muzički instrumenti u Bosni i Hercegovini

Jasna Tanasijević, Zbornik Davorin Jenko


IN MEMORIAM
Andrej Maćašik

Zbornik radova Akademije umetnosti br 6.

(urednica dr Nataša Crnjanski, 2018)

REČ UMETNIKA / THE WORD OF THE ARTIST

Manojlo Maravić „Menjanje je trajanje – intervju sa Gordanom Kaljalović Odanović”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801008M
Srpski citatni indeks


TEORIJA I ISTORIJA UMETNOSTI / THEORY AND HISTORY OF ARTS

Günter Berghaus „Noise: A Category in Futurist Theatre and Music”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801015B
Srpski citatni indeks


Marijan Richter „Strategije oponašanja”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801036R
Srpski citatni indeks


Lidija Marinkov Pavlović „Spektakl kao proizvodnja vidljivog – telo, identiteti i politike na primeru skulpture Marka Kvina “Trudna Alison Laper”“
DOI:10.5937/ZbAkUm1801046M
Srpski citatni indeks


STUDIJE O MUZIČKOJ UMETNOSTI / STUDIES ON MUSIC

William Teixeira, Silvio Ferraz „Affects of Chaos: Rhetorical Pathos and the Epistemology of Musical Discourse”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801064T
Srpski citatni indeks


Miloš Zatkalik, Aleksandar Kontić „Beyond Music and Beyond Words: A Psychoanalytic Inquiry”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801089Z
Srpski citatni indeks


Maria Mannone, Eri Kitamura, Jiawei Huang, Ryo Sugawara, and Yoshifumi Kitamur „Musical Combinatorics, Tonnetz, and the CubeHarmonic”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801104M
Srpski citatni indeks


Tijana Ilišević „Valcer kao jedan od prostora groteske u delima Alfreda Šnitkea”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801117I
Srpski citatni indeks


Jovana Ibrajter „Muzički potencijali govora u delu Sekvenca III Lučana Berioa”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801135I
Srpski citatni indeks


Dušan Erak „Značaj priručnika za gitaru Georgija Milanovića i Ivana Padoveca u muzičkoj pedagogiji i metodici nastave gitare na južnoslovenskom prostoru”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801148E
Srpski citatni indeks


Svetlana Đačanin „Metode učenja tradicionalnih plesova u kulturno-umetničkim društvima: studija slučaja dečjih grupa iz Pančeva i Bačke Palanke”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801158D
Srpski citatni indeks


TEATROLOGIJA I STUDIJE FILMA / THEATROLOGY AND FILM STUDIES

Agata Juniku „Subverzije u teatru, ili: misle li oni to ozbiljno?”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801171J
Srpski citatni indeks


Danijela Rakočević-Medojević „Studija filma kroz prizmu psihoanalitičkog i analitičkog shvatanja umjetnosti i stvaralaštva”
DOI:10.5937/ZbAkUm1801187R
Srpski citatni indeks


PRIKAZI / REVIEWS

Žarko Milenković
O esejima [i ponešto o umetnosti] Slobodana Trajkovića: Slobodan Trajković, Oličenje tela [zbornik radova i događaja 2005-2015]


Dijana Metlić
Fotografija kao metod vizuelnog istraživanja: Šesto svetsko bijenale studentske fotografije i Prvi međunarodni simpozijum fotografije


Nice Fracile
Bora Dugić: Traktat o fruli

Zbornik radova Akademije umetnosti br 7.

(urednica dr Nataša Crnjanski, 2019)

REČ UMETNIKA / THE WORD OF THE ARTIST

Dragan Stojmenović „O pokušajima letenja iznad – intervju sa profesorom Petrom Marjanovićem“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907008S
Srpski citatni indeks


TEORIJA I ISTORIJA UMETNOSTI / THEORY AND HISTORY OF ARTS

Irina Subotić „Research on the Avant-garde(s). Case Study: Zenitism and the Central European Contacts“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907018S
Srpski citatni indeks


Dušica Dragin „Pravo na kulturu ili pravo na razvoj kulturnih potreba“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907032D
Srpski citatni indeks


Željka Jungić „Virtuelna priča u slici Povratak II Velimira Iliševića“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907047J
Srpski citatni indeks


STUDIJE O MUZIČKOJ UMETNOSTI / STUDIES ON MUSIC

Olguta Lupu „The Symbiosis between Tradition and Modernity in the Works of Tiberiu Olah and Anatol Vieru“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907062L
Srpski citatni indeks


Nikola Komatović „A Hypocrite Called Rameau? Thoughts on the Similarities and Differences in the Treatment of Enharmonic in Rameau’s Theorie son Harmony vs. his Practice in his Harpsichord Compositions“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907079K
Srpski citatni indeks


Anastasia Hasikou „Social and Musical Impact on Cyprus as British Colony: A Historic Overview“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907090H
Srpski citatni indeks


Milan Milojković „Kamerni orkestar Akademije umetnosti u periodu 1982-1992“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907104M
Srpski citatni indeks


Monika Novaković „Balkan Ekspres miks Zorana Simjanovića: status pesme između arhivske i originalne muzike za film“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907120N
Srpski citatni indeks


Dejan Petković „Elementi folklorne muzike u pesmama Bitlsa“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907133P
Srpski citatni indeks


TEATROLOGIJA / THEATROLOGY

Jasna Žmak „Lingvistika, poetika, kazalište i drama“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907147Z
Srpski citatni indeks


GRAĐA I PRIKAZI / MATERIAL AND REVIEWS

Siniša Vidaković „Svetsko bijenale studentskog plakata – studija slučaja“
DOI:10.5937/ZbAkUm1907158V
Srpski citatni indeks


Kristina Planjanin Simić „O muzičkim hronikama iz Banata Euđena Činča“
Srpski citatni indeks


Jovana Marčeta „Svenka Savić: Erika Marjaš“
Srpski citatni indeks


Svetlana Đačanin „Dunja Njaradi: Knjiga o plesu. Tradicije, teorije i metodi“
Srpski citatni indeks

UREDNIŠTVO
Glavna urednica:

Dr Nataša Crnjanski
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Katedra za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete

 

Članovi uredništva:

Dr Irina Subotić, profesorka emerita
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti
Republika Srbija

Dr Vesna Krčmar
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti
Republika Srbija

Dr Ira Prodanov
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
Republika Srbija

Dr Manojlo Maravić
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti
Republika Srbija

Dr Dragan Stojmenović
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti
Republika Srbija

Članovi međunarodnog uredništva:

Dr Ginter Berghaus
Univerzitet u Bristolu
Fakultet umetnosti, Dramski departman
Velika Britanija

Dr Tatjana Marković
Univerzitet za muziku i izvođačke umetnosti u Beču
Institut za analizu, teoriju i istoriju muzike
Republika Austrija

Dr Boris Senker
Univerzitet u Zagrebu
Filozofski fakultet, Katedra za teatrologiju
Republika Hrvatska

Dr Mihal Babiak
Univerzitet u Bratislavi
Filozofski fakultet
Katedra za estetiku Komenski univerziteta
Republika Slovačka

dr Veronika Demenesku
Zapadni univerzitet u Temišvaru
Fakultet muzičke umetnosti
Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
Republika Rumunija

Dr Atena Katsanevaki
Univerzitet u Makedoniji, Solun
Muzički departman za nauku i umetnost
Republika Grčka

Sekretarica uredništva:

Dr Vesna Karin
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
Republika Srbija

Tehnički urednik:

Mr Atila Kapitanj
Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti
Republika Srbija

UPUTSTVO ZA AUTORE
POLITIKA ČASOPISA
PRAVILNIK O RADU ZBORNIKA
d1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman dramskih umetnosti

l1-3

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman likovnih umetnosti

m1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman muzičke umetnosti

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.