Departman likovnih umetnosti

Departman likovnih umetnosti

 

Departman likovnih umetnosti je, pri osnivanju Akademije umetnosti, zbog praktičnih potreba, bio usmeren na obrazovanje stručnjaka koji će prevashodno biti likovni pedagozi. Kako je, međutim, bilo jasno da oni koji treba da prenose znanje o likovnoj umetnosti, moraju i sami steći profesionalno stvaralačko iskustvo, studijski programi su ubrzo usmereni ka umetničkim izlaznim profilima i modifikovani u skladu sa zahtevima vremena. Zavisno od usmerenja, i prvi studenti, tako, završavaju studije kao diplomirani slikari, vajari, grafičari – likovni pedagozi. Utemeljujući identitet Akademije umetnosti, delovali su, već tih prvih godina, slikari Milivoj Nikolajević, Boško Petrović i Isidor Vrsajkov, vajari Jovan Soldatović, Milun Vidić i akademijaLjubomir Denković, grafičari Milan Stanojev, Halil Tikveša, Živko Đak i Miodrag Nagorni. Kako je i sama likovna umetnost živi organizam u stalnoj metamorfozi, tako su i studijski programi permanentno obogaćivani sve savremenijim sadržajima. Za sve veći broj zainteresovanih za studije likovnih umetnosti otvarane su nove klase na postojećim stručnim usmerenjima, ali su pokrenuti i novi studijski programi. Za njihovu realizaciju angažovani su i kompetentni nastavnici. Grafičke komunikacije, kao novi, izuzetno atraktivni studijski program, prve studente prima 1992, a Novi likovni mediji i Fotografija 2002. godine. Crtanje se kao samostalan studijski program ustalilo samo na magistarskim, u prethodnom periodu, a sada na akademskim master i specijalističkim studijama.

Nastava je obogaćena svim relevantnim informacijama iz savremene likovne prakse, a studenti tokom studija usvajaju širok spektar znanja. Opredeljenjem za određeni studijski program, oni, naime, ne ostaju uskraćeni ni za sdržaje koji su karakteristika drugih studijskih programa / usmerenja. NJih, naime, mogu apsolvirati kroz široki spektar izbornih predmeta. Oni im se, pored obaveznih predmeta koji su okosnica svakog studijskog programa, nude u svakoj studijskoj godini i mogu ih birati u skladu sa svojim afinitetima.

Simbioza akademijaiskustva starijih profesora i energija mlađih nastavnika i saradnika, uz razvijenu svest da je proces usavršavanja permanentan, čine nastavu na Departmanu likovnih umetnosti konzistentnom i kvalitetnom, ali i fleksibilnom i dinamičnom, jer se kolektivni i individualni rad sa studentima stalno prepliću.

Danas su bivši studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu uspešni likovni umetnici koji deluju na svih pet kontinenata, ali i inventivni predavači na različitim stepenima obrazovanja – od osnovne škole do doktorskih studija umetnosti – te rukovodioci ili konstruktivni članovi timova u institucijama kulture.

Departman likovnih umetnosti deluje kroz šest studijskih programa na osnovnim studijama i sedam na master studijama:

Osnovne akademske studije – master akademske studije

Slikanje
Grafika
Vajanje
Grafičke komunikacije
Novi likovni mediji
Fotografija
Crtanje (master akademske studije)

Slikanje (osnovne, master akademske studije)

Cilj studijskog programa Slikarstvo je da se kroz teoretski i praktični rad edukuju samostalni likovni umetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Pripremanje akademskih stručnjaka za odgovorno i kreativno bavljenje nastavom likovne kulture u osnovnim i srednjim školama.

Studijski program omogućava analitički pristup konvencionalnim i aktuelnim slikarskim motivima, istraživanje u okviru slikarskog medija korišćenjem, kako tradicionalnih, tako i savremenih slikarskih materijala kao i eksperimentalni rad, unapređivanje stvaralačkog mišljenja i estetskih kriterijuma, razvijanje ideja i operativnih tehnika njihove realizacije, razvijanje kreativne slobode i negovanje individualnog izraza.

Nakon završenog studiranja studenti su osposobljeni za samostalan umetnički rad, u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu i vladaju metodologijom istraživačkog rada. Takođe su osposobljeni da aktivno sarađuju, odnosno rukovode u interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i u institucijama kulture.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, studenst stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Grafika (osnovne, master akademske studije)

Studijski program Grafika ima za cilj da elementarno osposobi kreativnu ličnost za obavljanje svih radnji neophodnih za samostalni kreativni rad u umetničkoj praksi i kvalitativan i posvećen pedagoški angažman u osnovnim i srednjim školama. Ishod procesa učenja studenata, studijskog programa Grafika, čini široko poznavanje istorijskog teorijskog i praktičnog korpusa razvoja umetnosti grafike, mesta i uloge grafičkog medija u savremenom kontekstu, vladanje znanjima, veštinama i tehničko tehnološkim postupcima u težnji ka sopstvenom likovnom izrazu, poznavanje pedagoških likovnih teorija i pedagoške likovne prakse u osnovnim i srednjnim školama.

Koristeći mnoge medijske osobenosti klasičnog znanja u savremenom kontekstu, studenti istovremeno, tokom studija, usvajaju znanja i veštine, koje omogućavaju šire medijsko izražavanje, kroz niz umetničkih i umetničko-stručnih predmeta kao i primenu znanja iz teorijskih predmeta, a sve u svrhu stvaranja umetničkog dela – rada koji unapređuje tu umetničku oblast. Svrha tog studijskog programa je i mogućnost stručnog delovanja u širem kulturnom kontekstu, pa bi ti studenti mogli da se pojave i na mestima kustosa savremenih galerija, rukovodilaca likovnih programa galerija, rukovodilaca u većim stručnim ateljeima, rukovodilaca i realizatora kurseva likovnog sadržaja koji su namenjeni široj kategoriji stanovništva.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, studenst stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Vajanje (osnovne, master akademske studije)

Studijski program Vajarstvo omogućava ovladavanje praktičnim tehničkotehnološkim i teorijskim aspektima skulpture kroz razvijanje kreativnih sposobnosti. Razvija se istraživački duh i eksperimentalni rad u toku studiranja, na osnovu čega se gradi sopstveni kreativni izraz. Program takođe omogućava formiranje akademskih stručnjaka koji se odgovorno i inventivno mogu baviti nastavom likovne kulture u obrazovnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. U prvom delu studija pažnja je usmerena na modalitete analitičkog bavljenja, pre svega ljudskom figurom i srodnim temama, polazeći od živog modela, čime se doprinosi razvijanju vizuelne percepcije i vokabulara skulptorskih pojmova. U sledećoj fazi naglasak je na istraživanju skulptorskih formi u korelaciji sa izražajnim potencijalom tradicionalnih i savremenih materijala, razvijanju kreativnog mišljenja, sposobnosti apstrahovanja i vizualizacije. Završna faza studija usmerena je na eksperimentalni rad selektivnog karaktera, razvijanje ideja i tehnika na bazi uvažavanja kreativnih sloboda i negovanje individualnog izraza.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, studenst stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Grafičke komunikacije (osnovne, master akademske studije)

Cilj studijskog programa Grafičkih komunikacija je da se studenti kroz teorijski i praktični rad u okviru predviđenih programa iz oblasti grafičkih komunikacija edukuju u samostalne likovne umetnike primenjenih umetnosti (grafičke dizajnere). Pripremanje akademskih stručnjaka za odgovorno i kreativno bavljenje nastavom likovne kulture u osnovnim i srednjim školama.

Svrha tog studijskog programa je da obrazuje jasno profilisane stručnjake čija profesionalna delatnost treba da doprinese razvoju ukupnog prostora kulture, a naročito oblasti primenjene umetnosti kojoj program pripada. Studenti se, kroz teoretski i praktični rad, u okviru predviđenih programa iz oblasti grafičkog dizajna, kao što su: plakat, grafika knjige, utilitarna grafika, pismo i tipografija edukuju u samostalne primenjene umetnike.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, studenst stiče stručni naziv Diplomirani primenjeni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master primenjeni umetnik.

Novi likovni mediji (osnovne, master akademske studije)

Cilj studijskog programa Novi likovni mediji je da se kroz teorijski i praktični rad edukuju samostalni likovni umetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti. Ishod procesa studiranja je stručnjak sa akademskim obrazovanjem koji, pored novostečenih znanja iz oblasti Novih likovnih medija, poseduje i osnovu za nastavak školovanja.

Svrha studijskog programa Novi likovni mediji je da obrazuje i osposobi studente kao stručnjake unutar svoje struke. Tako obrazovani studenti mogu kompetentno svojim daljim samostalnim radom da doprinesu razvoju ukupnog prostora kulture, a naročito oblasti likovne umetnosti. Takođe su osposobljeni da aktivno i samostalno sarađuju, odnosno rukovode interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i u institucijama kulture, u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu. Pored toga, student ima izgrađen odnos prema nastavničkom pozivu u osnovnom i stručnom obrazovanju.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, studenst stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Fotografija (osnovne, master akademske studije)

Svrha studijskog programa Fotografija je da obrazuje i osposobi studente kao stručnjake unutar svoje struke. Tako obrazovani studenti mogu kompetentno svojim daljim samostalnim radom da doprinesu razvoju kulturnog aspekta fotografskog medija i umetnosti. Takođe su osposobljeni da aktivno i samostalno sarađuju, odnosno rukovode interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima, u institucijama kulture; u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu. Nakon završenog studiranja student je osposobljen za samostalan umetnički rad, poseduje osnovna i napredna zanatska i teoretska znanja iz oblasti fotografije kao i znanja o tokovima u savremenoj umetnosti u svetu, vlada metodologijom istraživačkog rada. Pored toga, student ima izgrađen odnos prema nastavničkom pozivu u osnovnom i stručnom obrazovanju.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, studenst stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Crtanje (master akademske studije)

Studijski program za diplomske-master studije Crtanje ima za ciljeve da obezbedi kreativno okruženje u kome će studenti moći da, posle završenih osnovnih studija, razvijaju svoje individualne kreativne potencijale i sopstveni crtački izraz u okviru crteža, preispituju granice crtačkog medija i istražuju mogućnosti fuzije crteže i drugih medija. Potrebno je obezbediti intelektualno okruženje, izvore informacija i korekture u okviru kojih će studenti nastaviti sa razvojem svojih individualnih poetika, kritičke svesti i širenjem uvida u intelektualni i kulturalni kontekst sopstvenih crtačkih istraživanja i umetnosti uopšte.

Svrha studijskog programa tih diplomskih-master studija je obrazovanje i osposobljavanje studenta, kroz praktičan i teoretski rad, za samostalan umetnički rad i za rad u likovnoj pedagogiji, kao i u ustanovama kulture. Student master studija, po završetku studija, postaje visoko kompetentan stručnjak u praksi i teoriji discipline crteža i srodnim likovnim disciplinama, sposoban da se bavi umetničkim stvaralaštvom. Poseduje i proširena znanja o tokovima umetnosti u zemlji i svetu, vlada metodologijom istraživačkog rada, rukovodi interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima, rukovodi u institucijama kulture, predaje na visokim školama, akademijama i fakultetima.

Završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Doktorske studije

Doktorske studije likovnih umetnosti traju tri godine i završavaju se odbranom doktorskog umetničkog projekta.

Tokom prve dve godine studija student stiče najviša znanja kroz grupu obaveznih i izbornih predmeta umetničkog, teorijsko-umetničkog i teorijskog tipa i u trećoj godini pristupa intenzivnom umetničkom istraživanju u realizaciji doktorskog umetničkog projekta.

Doktorski umetnički projekat je jedinstveno umetničko delo stvoreno postupcima i tehnikama jednog ili više likovnih medija (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež, fotografija, video, digitalni medij…). Realizacija doktorskog umetničkog projekta se ostvaruje, uz ranije prihvaćeni predlog projekta, u saradnji sa izabranim ili dodeljenim mentorom.

Doktorski umetnički projekat se javno prezentuje u prostoru i na način primeren delu tako da bude podjednako dostupan akademskoj zajednici i široj društvenoj javnosti. Uz prezentaciju dela (izložba, projekcija, performans, instalacija…).

Obavezno se prilaže pisani prateći dokument sa odgovarajućim fotografskim i drugim prilozima.

Studije se završavaju javnom odbranom rada na kojoj kandidat demonstrira sposobnost govorenja o sopstvenom delu i u svetlu otvorene komunikacije.