Информатор о раду

САДРЖАЈ:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
3. ОПИС ФУНКЦИЈА OРГАНА ПОСЛОВОЂЕЊА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
4. ЈАВНОСТ РАДА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
6. OПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ И ОПИС ПОСТУПАЊА
7. ПРОПИСИ КОЈЕ АКАДЕМИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
8. УСЛУГЕ КОЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
9. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
10. ПРЕГЛЕД ПОДАТКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
17. ПОДАЦИ О ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЕДУ
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.