&#x;&#x;

ИНФОРМАТОР О РАДУ АКАДЕМИЈЕ
Академија уметности у Новом Саду

ИНФОРМАТОР О РАДУ АКАДЕМИЈЕ
hh
Информатор о раду
Информатор о раду Академије уметности
САДРЖАЈ:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
3. ОПИС ФУНКЦИЈА OРГАНА ПОСЛОВОЂЕЊА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
4. ЈАВНОСТ РАДА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
6. OПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ И ОПИС ПОСТУПАЊА
7. ПРОПИСИ КОЈЕ АКАДЕМИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
8. УСЛУГЕ КОЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
9. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
10. ПРЕГЛЕД ПОДАТКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
17. ПОДАЦИ О ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЕДУ
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu