Scroll Top

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

-

Дeпартман ликoвних умeтнoсти je приликом oснивања Aкадeмиje умeтнoсти, збoг практичних пoтрeба, биo усмeрeн на oбразoвањe стручњака кojи ћe прeвасхoднo бити ликoвни пeдагoзи. Какo je, мeђутим, постајало jаснo да oни кojи трeба да прeнoсe знањe o ликoвнoj умeтнoсти мoраjу и сами стeћи прoфeсиoналнo стваралачкo искуствo, студиjски прoграми убрзo су усмeрeни ка умeтничким излазним прoфилима и мoдификoвани су у складу са захтeвима врeмeна. Зависнo oд усмeрeња први студeнти су такo завршавали студиje каo диплoмирани сликари, ваjари, графичари – ликoвни пeдагoзи. Утeмeљуjући идeнтитeт Aкадeмиje умeтнoсти дeлoвали су, вeћ тих првих гoдина, сликари Mиливoj Никoлаjeвић, Бoшкo Пeтрoвић и Исидoр Врсаjкoв, ваjари Joван Сoлдатoвић, Mилун Видић и Љубoмир Дeнкoвић, графичари Mилан Станojeв, Халил Tиквeша, Живкo Ђак и Mиoдраг Нагoрни. Какo je и сама ликoвна умeтнoст живи oрганизам у сталнoj мeтамoрфoзи, такo су и студиjски прoграми пeрманeнтнo oбoгаћивани свe саврeмeниjим садржаjима. За свe вeћи брoj заинтeрeсoваних за студиje ликoвних умeтнoсти oтваранe су нoвe класe на пoстojeћим стручним усмeрeњима, али су пoкрeнути и нoви студиjски прoграми. За њихoву рeализациjу ангажoвани су и кoмпeтeнтни наставници. Графичкe кoмуникациje, каo нoви, изузeтнo атрактиван студиjски прoграм, првe студeнтe прима 1992. године, а Нoви ликoвни мeдиjи и Фoтoграфиjа 2002. гoдинe. Цртањe сe каo самoсталан студиjски прoграм у прeтхoднoм пeриoду усталилo самo на магистарским, а сада и на акадeмским мастeр студиjама. Од 2016. године акредитовани су нови студијски програми – Илустрација и Дизајн ентеријера на основним и на мастер академским студијама. Студијски програм Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности на мастер академским студијама акредитован је 2017. године. Трећи степен академских студија – докторске уметничке студије, акредитоване су 2015. Године, када је и уписана прва генерација студената на два студијска програма: Ликовне уметности и Примењене уметности и дизајн.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Панонски пут уметности, ИПА пројекат

Настава je oбoгаћeна свим рeлeвантним инфoрмациjама из саврeмeнe ликoвнe праксe, а студeнти тoкoм студиjа усваjаjу ширoк спeктар знања. Oпрeдeљeњeм за oдрeђeни студиjски прoграм, oни нe oстаjу ускраћeни ни за садржаje кojи су карактeристика других студиjских прoграма / усмeрeња, већ их мoгу апсoлвирати крoз ширoки спeктар избoрних прeдмeта. Oни им сe пoрeд oбавeзних прeдмeта, кojи су oкoсница свакoг студиjскoг прoграма, нудe у свакoj студиjскoj гoдини и мoгу их бирати у складу са свojим афинитeтима.

Симбиoза искуства стариjих прoфeсoра и eнeргиjа млађих наставника и сарадника, уз развиjeну свeст да je прoцeс усавршавања пeрманeнтан, чинe наставу на Дeпартману ликoвних умeтнoсти кoнзистeнтнoм и квалитeтнoм, али и флeксибилнoм и динамичнoм, jeр сe кoлeктивни и индивидуални рад са студeнтима сталнo прeплићу.

akademija umetnosti u novom sadu
Терра, Кикинда, Студенти академије

Данас су бивши студeнти Aкадeмиje умeтнoсти у Нoвoм Саду успeшни ликoвни умeтници кojи дeлуjу на свих пeт кoнтинeната, али и инвeнтивни прeдавачи на различитим стeпeнима oбразoвања – oд oснoвнe шкoлe дo дoктoрских студиjа умeтнoсти – тe рукoвoдиoци или кoнструктивни чланoви тимoва у институциjама културe.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Пројекат Слика, 2015. Музеј савремене уметности Војводине
Дeпартман ликoвних умeтнoсти дeлуje крoз два студиjска прoграма на oснoвним студиjама (осам модула), три студијска програма на мастeр студиjама (девет модула) и два студијска програма на докторским уметничким студијама:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Циљ модула Сликарство је да се кроз теоретски и практични рад едукују самостални ликовни уметници и ликовни педагози као комплексне и слободне уметничке личности, друштвено одговорне, способне да се самостално баве уметничким стваралаштвом. Припремање академских стручњака за одговорно и креативно бављење наставом ликовне културе у основним и средњим школама.

Наставни програм модула Сликарство, омогућава аналитички приступ конвенционалним и актуелним сликарским мотивима, истраживање у оквиру сликарског медија коришћењем, како традиционалних, тако и савремених сликарских материјала као и експериментални рад, унапређивање стваралачког мишљења и естетских критеријума, развијање идеја и оперативних техника њихове реализације, развијање креативне слободе и неговање индивидуалног израза.

Након завршеног студирања студенти су оспособљени за самосталан уметнички рад, у могућности су да примене теоретска знања и вештине у свом раду и владају методологијом истраживачког рада. Такође су оспособљени да активно сарађују, односно руководе у интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и у институцијама културе.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студент стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Модул Графика има за циљ да елементарно оспособи креативну личност за обављање свих радњи неопходних за самостални креативни рад у уметничкој пракси и квалитативан и посвећен педагошки ангажман у основним и средњим школама. Исход процеса учења студената, на модулу Графика, чини широко познавање историјског теоријског и практичног корпуса развоја уметности графике, места и улоге графичког медија у савременом контексту, владање знањима, вештинама и техничко технолошким поступцима у тежњи ка сопственом ликовном изразу, познавање педагошких ликовних теорија и педагошке ликовне праксе у основним и средњним школама.

Користећи многе медијске особености класичног знања у савременом контексту, студенти током студија истовремено усвајају знања и вештине, које омогућавају шире медијско изражавање, кроз низ уметничких и уметничко-стручних предмета као и примену знања из теоријских предмета, а све у сврху стварања уметничког дела – рада који унапређује ту уметничку област. Сврха наставног програма модула Графика је и могућност стручног деловања у ширем културном контексту, па би ти студенти могли да се појаве и на местима кустоса савремених галерија, руководилаца ликовних програма галерија, руководилаца у већим стручним атељеима, руководилаца и реализатора курсева ликовног садржаја који су намењени широј категорији становништва.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студент стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Модул Вајарство омогућава овладавање практичним, техничко технолошким и теоријским аспектима скулптуре кроз развијање креативних способности. Развија се истраживачки дух и експериментални рад у току студирања, на основу чега се гради сопствени креативни израз. Програм такође омогућава формирање академских стручњака који се одговорно и инвентивно могу бавити наставом ликовне културе у образовним установама основног и средњег образовања. У првом делу студија пажња је усмерена на модалитете аналитичког бављења, пре свега људском фигуром и сродним темама, полазећи од живог модела, чиме се доприноси развијању визуелне перцепције и вокабулара скулпторских појмова. У следећој фази нагласак је на истраживању скулпторских форми у корелацији са изражајним потенцијалом традиционалних и савремених материјала, развијању креативног мишљења, способности апстраховања и визуализације. Завршна фаза студија усмерена је на експериментални рад селективног карактера, развијање идеја и техника на бази уважавања креативних слобода и неговање индивидуалног израза.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студент стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Циљ наставног програма модула Нови ликовни медији је да се кроз теоријски и практични рад едукују самостални ликовни уметници и ликовни педагози као комплексне и слободне уметничке личности. Исход процеса студирања је стручњак са академским образовањем, који поред новостечених знања из области нових ликовних медија поседује и основу за наставак школовања.

Сврха наставног програма модула Нови ликовни медији је да образује и оспособи студенте као стручњаке унутар своје струке. Тако образовани студенти могу компетентно својим даљим самосталним радом да допринесу развоју укупног простора културе, а нарочито области ликовне уметности. Такође су оспособљени да активно и самостално сарађују, односно руководе интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и у институцијама културе, у могућности су да примене теоретска знања и вештине у свом раду. Поред тога, студент има изграђен однос према наставничком позиву у основном и стручном образовању.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студент стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Сврха наставног програма модула Фотографија је да образује и оспособи студенте као стручњаке унутар своје струке. Тако образовани студенти могу компетентно својим даљим самосталним радом да допринесу развоју културног аспекта фотографског медија и уметности. Такође су оспособљени да активно и самостално сарађују, односно руководе интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима у институцијама културе; у могућности су да примене теоретска знања и вештине у свом раду. Програм укључује основне, четворогодишње академске студије и мастер студије у трајању од годину дана. На катедри се негују различити приступи фотографији, а свака година посвећена је другој теми и фотографској техници. Преко фотодокументаризма и репортажне фотографије, студијске мртве природе, портрета и режиране, конструисане фотографије, програм је фокусиран и на теоријско обрађивање савремених тенденција у фотографској (медијској) уметности. Методологија програма поред предавања укључује дијалошке размене, групне и индивидуалне консултације, и велики број ваннаставних активности као што су изложбе, бијенала, интернационални пројекти, радионице итд.

Након завршеног студирања студент је оспособљен за самосталан уметнички рад, поседује основна и напредна занатска и теоретска знања из области фотографије као и знања о токовима у савременој уметности у свету, влада методологијом истраживачког рада. Поред тога, студент има изграђен однос према наставничком позиву у основном и стручном образовању.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студент стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Наставни програм за дипломске-мастер студије  модула Цртање има за циљеве да обезбеди креативно окружење у коме ће студенти моћи да, после завршених основних студија, развијају своје индивидуалне креативне потенцијале и сопствени израз у оквиру цртежа.

Циљ предмета је да студенти кроз реализацију индивидуалних пројеката испитивањем изражајних својстава цртежа, његових скривених димензија и граница и успостављањем нових језичких могућности кроз могућност фузије цртежа и других форми уметничке праксе, примене стечено знање на комплекснијем задатку, развију способност да обједињују различите аспекте истраживачког рада у коначни модел и тиме и деликатније дефинишу лични уметнички став и израз у складу са временом у коме стварају.

Наставни програм обезбеђује интелектуално окружење, изворе информација и коректуре у оквиру којих ће студенти наставити са развојем својих индивидуалних поетика, критичке свести и ширењем увида у интелектуални и културални контекст сопствених цртачких истраживања и уметности уопште.

Сврха наставног програма ових дипломских-мастер студија је образовање и оспособљавање студента, кроз практичан и теоретски рад, за самосталан уметнички рад и за рад у ликовној педагогији, као и у установама културе. Студент мастер студија, по завршетку студија, постаје високо компетентан стручњак у пракси и теорији дисциплине цртежа и сродним ликовним дисциплинама, способан да се бави уметничким стваралаштвом. Поседује и проширена знања о токовима уметности у земљи и свету, влада методологијом истраживачког рада, руководи интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима, руководи у институцијама културе, предаје на високим школама, академијама и факултетима.

Завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Циљ наставног програма модула Графички дизајн је да се студенти кроз теоријски и практични рад у оквиру предвиђених програма из области графичког дизајна едукују у самосталне ликовне уметнике примењених уметности (графичке дизајнере). Припремање академских стручњака за одговорно и креативно бављење наставом ликовне културе у основним и средњим школама.

Сврха тог модула је да образује јасно профилисане стручњаке чија професионална делатност треба да допринесе развоју укупног простора културе, а нарочито области примењене уметности и дизајна којој програм припада. Студенти се, кроз теоретски и практични рад, у оквиру предвиђених програма из области графичког дизајна, као што су: плакат, графика књиге, утилитарна графика, писмо и типографија едукују у самосталне примењене уметнике.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студент стиче стручни назив Дипломирани примењени уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер примењени уметник.

Академија уметности у Новом Саду је сада већ препознатљиво место на којем се негује илустрација као специфичан вид уметничког изражавања. Наши бивши студенти су протеклих година постизали највећа признања у домену илустрације.

Илустрација је од 2016. године издвојена као посебан модул на студијском програму за Примењене уметности и дизајн. На овај начин се студентима које занима само илустрација и концепт дизајн пружа могућност да фокусирају сву пажњу само на те области. У оквиру овог модула студентима је обезбеђен један предмет посвећен графичком дизајну, како би боље разумели контекст у којем се њихов рад примењује.

Циљ овог модула посвећеног илустрацији је да кроз теоретски и практичан рад студенти усвоје теоретска и занатска знања неопходна за стручно и креативно деловање у области приповедачке илустрације за књигу, затим едиторијалне и концептуалне илустрације, стрипа, концепт дизајна, као и традиционалних и дигиталних илустраторских техника.

Концепт дизајн је данас посебно атрактивна област која подразумева дизајн ликова и амбијената за анимацију, филмове и видео игре. Ова знања ће студентима дати могућност да се запосле у гејминг индустрији која је у успону и у нашој земљи, а поготово у свету.
Будући да је илустрација примењена уметност, она ће бити перспективно занимање докле год постоје издаваштво, адвертајзинг и индустрија забаве (видео игре, анимирани филмови, апликације за смарт телефоне итд.).

Наставни програм Дизајн ентеријера на Академији уметности у Новим Саду је акредитовани студијски програм у оквиру области Примењене уметности и дизајн.

Програм модула Дизајн ентеријера омогућава професионално, стручно и креативно бављење дизајном унутрашњих простора индивидуалних стамбених кућа, станова и ентеријера различитих јавних и пословних садржаја, адаптацијама, реконструкцијама и ремоделацијама постојећих објеката, урбаним дизајном, пројектовањем уникатног и индустријског намештаја. Поред ових основних дисциплина деловање у простору је проширено областима сценографије, дизајна светла, дизајна изложби и изложбених простора, као и интердисциплинарним пројектима који обухватају ликовну уметност и архтектуру, уметност у јавном простору и слично.

Програм је мултидисциплинаран и пружа теоретска сазнања из историје и теорије ликовних и примењених уметности, друштвено хуманистичких и техничких наука.

Уже стручна настава базирана је на принципу пројектних задатака који прате теоретска предавања о односу облика и простора, законима перцепције, функционалне организације простора, материјализације архитектонских објеката, одрживим и енергетски ефикасним материјалима, о друштвеној улози дизајна и његовом месту у култури и савременом стваралаштву.

По завршетку студија, студенти су оспособљени за самостално деловање у дизајнерским и архитектонским студијима, институцијама културе или у оквиру сопствене праксе, као и да наставе школовање на другом и трећем степену академских студија (мастер академске студије и докторске студије).

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Нови мастер студијски програм Конзервација и рестурација дела ликовне и примењене уметности, у трајању од две године, уписује прву генерацију студената школске 2017/18 године.

Програм има за циљ формирање стручњака конзерватора-рестауратора који разумеју историју, теорију и филозофију заштите културног наслеђа, поседују комбинована знања из области уметности, друштвено-хуманистичких наука и природних наука и технологије. Способни су да планирају и изведу конзерваторско-рестаураторски третман, да сарађују са сродним стручњацима из других области и имају критичку свест о процесима заштите и презентације културног наслеђа и улоге конзерватора-рестауратора у њима.

Конзерватору-рестауратору је неопходна комбинација академских знања и практичних вештина. Да би се постигао овај циљ у обавезном делу студијског програма су избалансирани садржаји везани за теорију и филозофију заштите културног наслеђа, уметничке технике и материјале, методе и технике конзервације, као и природне науке примењене у конзервацији, кроз које студенти стичу напредна знања и ширину у сагледавању области заштите културног наслеђа. Кроз изборну наставу студенти се усмеравају ка специфичним уметничким техникама и конзерваторским проблемима, а кроз учествовање у конзерваторским пројектима добијају неопходно искуство, сигурност и вештину.

Програм се одвија у сарадњи Академије уметности у Новом Саду, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Галерије Матице српске и Покрајинског завода за заштиту споменика културе, са нагласком на савременом, мултидисциплинарном и тимском раду.

Завршетком Мастер академских студија обима 120 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер конзерватор и рестауратор.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР ПРОФЕСОР У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ – ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ, ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Нови мастер студијски програм Мастер професор предметне наставе у области ликовних уметности, примењених уметности и дизајна, у трајању од једне године, уписује прву генерацију студената школске 2023/24 године. Програм је усклађен са процесима иновације постојећих образовних програма и увођењем нових образовних концепата којим се промовишу: дигитализација у образовању, међупредметне компетенције, отворена наука, европске интеграције, а усклађен је са потребама тржишта рада и привреде.

Циљ програма је оспособљавање студената и стицање мастер дипломе за самостално обављање посла наставника, сарадника и професора у формалној настави одговарајућих васпитно-образовних области на свим нивоима образовања: Стручни сарадник у предшколској установи, Наставник ликовне културе у основној школи, Наставник ликовне културе у средњој школи, Наставник стручно-уметничких предмета у средњој школи, Сарадник у настави на ВШ, Стручни сарадник за ликовно у установама социјалне заштите, Стручни сарадник за ликовно у установама културе.

Сврха програма је професионално овладавање методичким појмовним и проблемским склоповима, развој критичког мишљења, креативности, иновативности, преиспитивање важећих методичких конструката, стручно-научно сагледавање нових могућности у образовању, стицање, надградња и усавршавање индивидуалне методичке праксе, повезивање различитих у метничких и научних дисциплина -фундаменталних и примењених, педагошко-психолошких и дидактичко-методичких, примена интердисцплинарних знања и компетенција, промовисање методике наставе уметности савременом културном, стручном и научном окружењу.

Студенти стичу компетенције за: остваривање образовног програма у области уметности, примену нових образовних технологија и знања у настави уметности, стручни и научни рад у области методике васпитања и образовања, решавања проблема уз употребу релевантних метода и поступака, интердисциплинарни приступ у настави, пројектно планирање у области образовања, педагошки истраживачки рад и рефлексивну праксу и тимски рад и комуникацију.

Завршетком Мастер академских студија обима 60ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер професор предметне наставе у области ликовних уметности, примењених уметности и дизајна.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ / СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Докторске студије Ликовне уметности трају три године и завршавају се одбраном докторског уметничког пројекта.

Током прве две године студија студент стиче највиша знања кроз групу обавезних и изборних предмета уметничког, теоријско-уметничког и теоријског типа и у трећој години приступа интензивном уметничком истраживању у реализацији докторског уметничког пројекта.

Докторски уметнички пројекат је јединствено уметничко дело створено поступцима и техникама једног или више ликовних медија (сликарство, скулптура, графика, цртеж, фотографија, видео, дигитални медиј…). Реализација докторског уметничког пројекта се остварује, уз раније прихваћени предлог пројекта, у сарадњи са изабраним или додељеним ментором.

Докторски уметнички пројекат се јавно презентује у простору и на начин примерен делу тако да буде подједнако доступан академској заједници и широј друштвеној јавности. Уз презентацију дела (изложба, пројекција, перформанс, инсталација…) oбавезно се прилаже писани пратећи документ (писани део докторског уметничког пројекта) са одговарајућим фотографским и другим прилозима.

Студије се завршавају јавном одбраном писаног и практичног уметночког рада.

Докторске студије Примењене уметности и дизајн јесу специфичне студије примењених уметности које највећим делом обухватају поље графичког дизајна као и његово транспоновање кроз нове дигиталне медије у савременој уметничкој пракси. Ове студије јесу утемељене на пољу визуелних и графичких комуникација, али са идејом да њихов карактер може бити и интердисциплинарни, како био се постигао што шири опсег студијско-уметничког истраживања, остављајући могућност студентима блиских усмерења из домена примењених уметности, да без потешкоћа похађају овај студијски програм.

У оквиру овакве поставке докторских студија сваки студент може континуирано  и темељно да ради на креирању сопственог ауторског израза и става, као и да решава конкретне  проблема кроз стручно теоретски и уметнички рад применом адекватних метода.

Докторске студије Примењене уметности и дизајн су трогодишње студије са двосеместралним предметима.

Исход процеса студирања јесте стручњак са највишим степеном академског образовања који поседује напредна практична и теоретска знања из области примењених визуелних уметности, као и сазнања о токовима у савременој уметничкој пракси, који влада методологијом истраживачког рада и оспособљен је да руководи интердисциплинарним уметничким пројектима, користећи независно истраживачки и ауторско оригинални приступ.

ГАЛЕРИЈА ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
ВЕСТИ ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.