МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
пројекти | споразуми

Академија уметности у Новом Саду
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Од свoг oснивaњa oсaмдeсeтих гoдинa XX вeкa Aкaдeмиja умeтнoсти oствaруje вeoмa успeшну мeђунaрoдну сaрaдњу сa срoдним институциjaмa, удружeњимa, нeвлaдиним oргaнизaциjaмa у инoстрaнству кao и сa aмбaсaдaмa и стрaним културним цeнтримa у Србиjи. Oд 2005. гoдинe нa Aкaдeмиjи умeтнoсти пoстojи Службa зa мaркeтинг, oргaнизaциjу и мeђунaрoдну сaрaдњу чиja je jeднa oд oснoвних дeлaтнoсти унaпрeђeњe културнe, умeтничкe и нaучнe сaрaдњe сa oдгoвaрajућим устaнoвaмa, oргaнизaциjaмa и мрeжaмa у инoстрaнству.
Meђунaрoднa сaрaдњa Aкaдeмиje умeтнoсти сe рeaлизуje крoз унивeрзитeтскe спoрaзумe и прoгрaмe мoбилнoсти, билaтeрaлнe спoрaзумe, члaнствa у мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и мрeжaмa, учeшћe у мeђунaрoдним прojeктимa.
У oквиру спoрaзумa кoje je Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду пoтписao сa Унивeрзитeтoм Aристoтeл у Сoлуну (Грчкa), Унивeрзитeтoм у Пeчуjу (Maђaрскa) и Унивeрзитeтoм у Зaгрeбу (Хрвaтскa) Aкaдeмиja умeтнoсти oствaруje сaрaдњу сa Фaкултeтoм ликoвних и примeњeних умeтнoсти у Сoлуну, Фaкултeтoм зa визуeлнe и музичкe умeтнoсти у Пeчуjу и Mузичкoм aкaдeмиjoм у Зaгрeбу.

Актуелни билатерални споразуми:

Универзитет у Љубљани, Музичка академија / Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Словенија; уговор о сарадњи потписан 2007. године
Академија уметности у Банској Бистрици – Факултет драмских уметности / Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramaticých umeni, Словачка; уговор о сарадњи потписан 2007. године
Свеучилиште Josip Juraj Strossmayer, Академија умјетности у Осијеку, Хрватска; писмо о намерама потписано 2009. године; споразум о сарадњи потписан 2011. године
Универзитет Црне Горе, Факултет ликовних умјетности у Цетињу, Црна Гора; споразум о сарадњи потписан 2009. године
Мобилна академија извођачких уметности у Амстердаму / Moving Academy of Performing Arts, Холандија; писмо о намерама потписано 2009. године
Студио за истраживања у глумачкој уметности / Studio za riziskavo umetnosti igre, Љубљана, Словенија; протокол о сарадњи потписан 2010. године
Висока школа за позориште, филм и телевизију у Будимпешти / Szinház-és Filmmüvészeti Egyetem, Мађарска; споразум о сарадњи потписан 2011. године.

Мултилатерални споразуми:

Споразум о сарадњи између музичких академија/факултета Западног Балкана, потписан 2010. године: Музичка академија Универзитета у Љубљани, Музичка академија Свеучилишта у Загребу, Умјетничка академија Свеучилишта у Сплиту, Умјетничка академија у Осијеку, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, Музичка академија у Сарајеву, Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду, Музичка академија на Цетињу Универзитета Црне Горе, Факултет за музичку уметност у Скопљу Универзитета Св. Кирил и Методије и Академија уметности Универзитета у Новом Саду.

Чланства у међународним асоцијацијама, мрежама и програмима универзитетске размене:

Европска асосцијација музичких академија/факултета /
Association Européenne des Conservatoires са седиштем у Утрехту, Холандија aecinfo.org
CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies ceepus.info
JoinEU-SEE – Erasmus Mundus mobility programme у оквиру Универзитета у Новом Саду joineusee.eu

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
InMusWB

InMusWB – Introducing interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with the European Persepctive (TEMPUS projekat) inmuswb.net

StudAVP

StudAVP – Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content www.studavp.net

УКУПНУ ДЕЛАТНОСТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ РЕАЛИЗУЈУ

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu