&#x;&#x;

DEPARTMAN LIKOVNIH UMETNOSTI
o departmanu | studijski programi
Akademija umetnosti u Novom Sadu

DEPARTMAN LIKOVNIH UMETNOSTI
-

Departman likovnih umetnosti je prilikom osnivanja Akademije umetnosti, zbog praktičnih potreba, bio usmeren na obrazovanje stručnjaka koji će prevashodno biti likovni pedagozi. Kako je, međutim, postajalo jasno da oni koji treba da prenose znanje o likovnoj umetnosti moraju i sami steći profesionalno stvaralačko iskustvo, studijski programi ubrzo su usmereni ka umetničkim izlaznim profilima i modifikovani su u skladu sa zahtevima vremena. Zavisno od usmerenja prvi studenti su tako završavali studije kao diplomirani slikari, vajari, grafičari – likovni pedagozi. Utemeljujući identitet Akademije umetnosti delovali su, već tih prvih godina, slikari Milivoj Nikolajević, Boško Petrović i Isidor Vrsajkov, vajari Jovan Soldatović, Milun Vidić i Ljubomir Denković, grafičari Milan Stanojev, Halil Tikveša, Živko Đak i Miodrag Nagorni. Kako je i sama likovna umetnost živi organizam u stalnoj metamorfozi, tako su i studijski programi permanentno obogaćivani sve savremenijim sadržajima. Za sve veći broj zainteresovanih za studije likovnih umetnosti otvarane su nove klase na postojećim stručnim usmerenjima, ali su pokrenuti i novi studijski programi. Za njihovu realizaciju angažovani su i kompetentni nastavnici. Grafičke komunikacije, kao novi, izuzetno atraktivan studijski program, prve studente prima 1992. godine, a Novi likovni mediji i Fotografija 2002. godine. Crtanje se kao samostalan studijski program u prethodnom periodu ustalilo samo na magistarskim, a sada i na akademskim master studijama. Od 2016. godine akreditovani su novi studijski programi – Ilustracija i Dizajn enterijera na osnovnim i na master akademskim studijama. Studijski program Konzervacija i restauracija dela likovne i primenjene umetnosti na master akademskim studijama akreditovan je 2017. godine. Treći stepen akademskih studija – doktorske umetničke studije, akreditovane su 2015. Godine, kada je i upisana prva generacija studenata na dva studijska programa: Likovne umetnosti i Primenjene umetnosti i dizajn.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Panonski put umetnosti, IPA projekat

Nastava je obogaćena svim relevantnim informacijama iz savremene likovne prakse, a studenti tokom studija usvajaju širok spektar znanja. Opredeljenjem za određeni studijski program, oni ne ostaju uskraćeni ni za sadržaje koji su karakteristika drugih studijskih programa / usmerenja, već ih mogu apsolvirati kroz široki spektar izbornih predmeta. Oni im se pored obaveznih predmeta, koji su okosnica svakog studijskog programa, nude u svakoj studijskoj godini i mogu ih birati u skladu sa svojim afinitetima.

Simbioza iskustva starijih profesora i energija mlađih nastavnika i saradnika, uz razvijenu svest da je proces usavršavanja permanentan, čine nastavu na Departmanu likovnih umetnosti konzistentnom i kvalitetnom, ali i fleksibilnom i dinamičnom, jer se kolektivni i individualni rad sa studentima stalno prepliću.

akademija umetnosti u novom sadu
Terra, Kikinda, Studenti akademije

Danas su bivši studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu uspešni likovni umetnici koji deluju na svih pet kontinenata, ali i inventivni predavači na različitim stepenima obrazovanja – od osnovne škole do doktorskih studija umetnosti – te rukovodioci ili konstruktivni članovi timova u institucijama kulture.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Projekat Slika, 2015. Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Departman likovnih umetnosti deluje kroz dva studijska programa na osnovnim studijama (osam modula), tri studijska programa na master studijama (devet modula) i dva studijska programa na doktorskim umetničkim studijama:

 

STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNIH UMETNOSTI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Cilj modula Slikarstvo je da se kroz teoretski i praktični rad edukuju samostalni likovni umetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umetničkim stvaralaštvom. Pripremanje akademskih stručnjaka za odgovorno i kreativno bavljenje nastavom likovne kulture u osnovnim i srednjim školama.

Nastavni program modula Slikarstvo, omogućava analitički pristup konvencionalnim i aktuelnim slikarskim motivima, istraživanje u okviru slikarskog medija korišćenjem, kako tradicionalnih, tako i savremenih slikarskih materijala kao i eksperimentalni rad, unapređivanje stvaralačkog mišljenja i estetskih kriterijuma, razvijanje ideja i operativnih tehnika njihove realizacije, razvijanje kreativne slobode i negovanje individualnog izraza.

Nakon završenog studiranja studenti su osposobljeni za samostalan umetnički rad, u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu i vladaju metodologijom istraživačkog rada. Takođe su osposobljeni da aktivno sarađuju, odnosno rukovode u interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i u institucijama kulture.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, student stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Modul Grafika ima za cilj da elementarno osposobi kreativnu ličnost za obavljanje svih radnji neophodnih za samostalni kreativni rad u umetničkoj praksi i kvalitativan i posvećen pedagoški angažman u osnovnim i srednjim školama. Ishod procesa učenja studenata, na modulu Grafika, čini široko poznavanje istorijskog teorijskog i praktičnog korpusa razvoja umetnosti grafike, mesta i uloge grafičkog medija u savremenom kontekstu, vladanje znanjima, veštinama i tehničko tehnološkim postupcima u težnji ka sopstvenom likovnom izrazu, poznavanje pedagoških likovnih teorija i pedagoške likovne prakse u osnovnim i srednjnim školama.

Koristeći mnoge medijske osobenosti klasičnog znanja u savremenom kontekstu, studenti tokom studija istovremeno usvajaju znanja i veštine, koje omogućavaju šire medijsko izražavanje, kroz niz umetničkih i umetničko-stručnih predmeta kao i primenu znanja iz teorijskih predmeta, a sve u svrhu stvaranja umetničkog dela – rada koji unapređuje tu umetničku oblast. Svrha nastavnog programa modula Grafika je i mogućnost stručnog delovanja u širem kulturnom kontekstu, pa bi ti studenti mogli da se pojave i na mestima kustosa savremenih galerija, rukovodilaca likovnih programa galerija, rukovodilaca u većim stručnim ateljeima, rukovodilaca i realizatora kurseva likovnog sadržaja koji su namenjeni široj kategoriji stanovništva.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, student stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Modul Vajarstvo omogućava ovladavanje praktičnim, tehničko tehnološkim i teorijskim aspektima skulpture kroz razvijanje kreativnih sposobnosti. Razvija se istraživački duh i eksperimentalni rad u toku studiranja, na osnovu čega se gradi sopstveni kreativni izraz. Program takođe omogućava formiranje akademskih stručnjaka koji se odgovorno i inventivno mogu baviti nastavom likovne kulture u obrazovnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. U prvom delu studija pažnja je usmerena na modalitete analitičkog bavljenja, pre svega ljudskom figurom i srodnim temama, polazeći od živog modela, čime se doprinosi razvijanju vizuelne percepcije i vokabulara skulptorskih pojmova. U sledećoj fazi naglasak je na istraživanju skulptorskih formi u korelaciji sa izražajnim potencijalom tradicionalnih i savremenih materijala, razvijanju kreativnog mišljenja, sposobnosti apstrahovanja i vizualizacije. Završna faza studija usmerena je na eksperimentalni rad selektivnog karaktera, razvijanje ideja i tehnika na bazi uvažavanja kreativnih sloboda i negovanje individualnog izraza.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, student stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Cilj nastavnog programa modula Novi likovni mediji je da se kroz teorijski i praktični rad edukuju samostalni likovni umetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti. Ishod procesa studiranja je stručnjak sa akademskim obrazovanjem, koji pored novostečenih znanja iz oblasti novih likovnih medija poseduje i osnovu za nastavak školovanja.

Svrha nastavnog programa modula Novi likovni mediji je da obrazuje i osposobi studente kao stručnjake unutar svoje struke. Tako obrazovani studenti mogu kompetentno svojim daljim samostalnim radom da doprinesu razvoju ukupnog prostora kulture, a naročito oblasti likovne umetnosti. Takođe su osposobljeni da aktivno i samostalno sarađuju, odnosno rukovode interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i u institucijama kulture, u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu. Pored toga, student ima izgrađen odnos prema nastavničkom pozivu u osnovnom i stručnom obrazovanju.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, student stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Svrha nastavnog programa modula Fotografija je da obrazuje i osposobi studente kao stručnjake unutar svoje struke. Tako obrazovani studenti mogu kompetentno svojim daljim samostalnim radom da doprinesu razvoju kulturnog aspekta fotografskog medija i umetnosti. Takođe su osposobljeni da aktivno i samostalno sarađuju, odnosno rukovode interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima u institucijama kulture; u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu. Program uključuje osnovne, četvorogodišnje akademske studije i master studije u trajanju od godinu dana. Na katedri se neguju različiti pristupi fotografiji, a svaka godina posvećena je drugoj temi i fotografskoj tehnici. Preko fotodokumentarizma i reportažne fotografije, studijske mrtve prirode, portreta i režirane, konstruisane fotografije, program je fokusiran i na teorijsko obrađivanje savremenih tendencija u fotografskoj (medijskoj) umetnosti. Metodologija programa pored predavanja uključuje dijaloške razmene, grupne i individualne konsultacije, i veliki broj vannastavnih aktivnosti kao što su izložbe, bijenala, internacionalni projekti, radionice itd.

Nakon završenog studiranja student je osposobljen za samostalan umetnički rad, poseduje osnovna i napredna zanatska i teoretska znanja iz oblasti fotografije kao i znanja o tokovima u savremenoj umetnosti u svetu, vlada metodologijom istraživačkog rada. Pored toga, student ima izgrađen odnos prema nastavničkom pozivu u osnovnom i stručnom obrazovanju.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, student stiče stručni naziv Diplomirani likovni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

Nastavni program za diplomske-master studije  modula Crtanje ima za ciljeve da obezbedi kreativno okruženje u kome će studenti moći da, posle završenih osnovnih studija, razvijaju svoje individualne kreativne potencijale i sopstveni izraz u okviru crteža.

Cilj predmeta je da studenti kroz realizaciju individualnih projekata ispitivanjem izražajnih svojstava crteža, njegovih skrivenih dimenzija i granica i uspostavljanjem novih jezičkih mogućnosti kroz mogućnost fuzije crteža i drugih formi umetničke prakse, primene stečeno znanje na kompleksnijem zadatku, razviju sposobnost da objedinjuju različite aspekte istraživačkog rada u konačni model i time i delikatnije definišu lični umetnički stav i izraz u skladu sa vremenom u kome stvaraju.

Nastavni program obezbeđuje intelektualno okruženje, izvore informacija i korekture u okviru kojih će studenti nastaviti sa razvojem svojih individualnih poetika, kritičke svesti i širenjem uvida u intelektualni i kulturalni kontekst sopstvenih crtačkih istraživanja i umetnosti uopšte.

Svrha nastavnog programa ovih diplomskih-master studija je obrazovanje i osposobljavanje studenta, kroz praktičan i teoretski rad, za samostalan umetnički rad i za rad u likovnoj pedagogiji, kao i u ustanovama kulture. Student master studija, po završetku studija, postaje visoko kompetentan stručnjak u praksi i teoriji discipline crteža i srodnim likovnim disciplinama, sposoban da se bavi umetničkim stvaralaštvom. Poseduje i proširena znanja o tokovima umetnosti u zemlji i svetu, vlada metodologijom istraživačkog rada, rukovodi interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima, rukovodi u institucijama kulture, predaje na visokim školama, akademijama i fakultetima.

Završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master likovni umetnik.

STUDIJSKI PROGRAM PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Cilj nastavnog programa modula Grafički dizajn je da se studenti kroz teorijski i praktični rad u okviru predviđenih programa iz oblasti grafičkog dizajna edukuju u samostalne likovne umetnike primenjenih umetnosti (grafičke dizajnere). Pripremanje akademskih stručnjaka za odgovorno i kreativno bavljenje nastavom likovne kulture u osnovnim i srednjim školama.

Svrha tog modula je da obrazuje jasno profilisane stručnjake čija profesionalna delatnost treba da doprinese razvoju ukupnog prostora kulture, a naročito oblasti primenjene umetnosti i dizajna kojoj program pripada. Studenti se, kroz teoretski i praktični rad, u okviru predviđenih programa iz oblasti grafičkog dizajna, kao što su: plakat, grafika knjige, utilitarna grafika, pismo i tipografija edukuju u samostalne primenjene umetnike.

Završavanjem Osnovnih akademskih studija, obima najmanje 240 ESPB, student stiče stručni naziv Diplomirani primenjeni umetnik, a završavanjem Master akademskih studija obima najmanje 60 ESPB, student stiče akademski naziv Master primenjeni umetnik.

Akademija umetnosti u Novom Sadu je sada već prepoznatljivo mesto na kojem se neguje ilustracija kao specifičan vid umetničkog izražavanja. Naši bivši studenti su proteklih godina postizali najveća priznanja u domenu ilustracije.

Ilustracija je od 2016. godine izdvojena kao poseban modul na studijskom programu za Primenjene umetnosti i dizajn. Na ovaj način se studentima koje zanima samo ilustracija i koncept dizajn pruža mogućnost da fokusiraju svu pažnju samo na te oblasti. U okviru ovog modula studentima je obezbeđen jedan predmet posvećen grafičkom dizajnu, kako bi bolje razumeli kontekst u kojem se njihov rad primenjuje.

Cilj ovog modula posvećenog ilustraciji je da kroz teoretski i praktičan rad studenti usvoje teoretska i zanatska znanja neophodna za stručno i kreativno delovanje u oblasti pripovedačke ilustracije za knjigu, zatim editorijalne i konceptualne ilustracije, stripa, koncept dizajna, kao i tradicionalnih i digitalnih ilustratorskih tehnika.

Koncept dizajn je danas posebno atraktivna oblast koja podrazumeva dizajn likova i ambijenata za animaciju, filmove i video igre. Ova znanja će studentima dati mogućnost da se zaposle u gejming industriji koja je u usponu i u našoj zemlji, a pogotovo u svetu.
Budući da je ilustracija primenjena umetnost, ona će biti perspektivno zanimanje dokle god postoje izdavaštvo, advertajzing i industrija zabave (video igre, animirani filmovi, aplikacije za smart telefone itd.).

Nastavni program Dizajn enterijera na Akademiji umetnosti u Novim Sadu je akreditovani studijski program u okviru oblasti Primenjene umetnosti i dizajn.

Program modula Dizajn enterijera omogućava profesionalno, stručno i kreativno bavljenje dizajnom unutrašnjih prostora individualnih stambenih kuća, stanova i enterijera različitih javnih i poslovnih sadržaja, adaptacijama, rekonstrukcijama i remodelacijama postojećih objekata, urbanim dizajnom, projektovanjem unikatnog i industrijskog nameštaja. Pored ovih osnovnih disciplina delovanje u prostoru je prošireno oblastima scenografije, dizajna svetla, dizajna izložbi i izložbenih prostora, kao i interdisciplinarnim projektima koji obuhvataju likovnu umetnost i arhtekturu, umetnost u javnom prostoru i slično.

Program je multidisciplinaran i pruža teoretska saznanja iz istorije i teorije likovnih i primenjenih umetnosti, društveno humanističkih i tehničkih nauka.

Uže stručna nastava bazirana je na principu projektnih zadataka koji prate teoretska predavanja o odnosu oblika i prostora, zakonima percepcije, funkcionalne organizacije prostora, materijalizacije arhitektonskih objekata, održivim i energetski efikasnim materijalima, o društvenoj ulozi dizajna i njegovom mestu u kulturi i savremenom stvaralaštvu.

Po završetku studija, studenti su osposobljeni za samostalno delovanje u dizajnerskim i arhitektonskim studijima, institucijama kulture ili u okviru sopstvene prakse, kao i da nastave školovanje na drugom i trećem stepenu akademskih studija (master akademske studije i doktorske studije).

STUDIJSKI PROGRAM KONZERVACIJA I RESTAURACIJA DELA LIKOVNE I PRIMENJENE UMETNOSTI

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Novi master studijski program Konzervacija i resturacija dela likovne i primenjene umetnosti, u trajanju od dve godine, upisuje prvu generaciju studenata školske 2017/18 godine.

Program ima za cilj formiranje stručnjaka konzervatora-restauratora koji razumeju istoriju, teoriju i filozofiju zaštite kulturnog nasleđa, poseduju kombinovana znanja iz oblasti umetnosti, društveno-humanističkih nauka i prirodnih nauka i tehnologije. Sposobni su da planiraju i izvedu konzervatorsko-restauratorski tretman, da sarađuju sa srodnim stručnjacima iz drugih oblasti i imaju kritičku svest o procesima zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa i uloge konzervatora-restauratora u njima.

Konzervatoru-restauratoru je neophodna kombinacija akademskih znanja i praktičnih veština. Da bi se postigao ovaj cilj u obaveznom delu studijskog programa su izbalansirani sadržaji vezani za teoriju i filozofiju zaštite kulturnog nasleđa, umetničke tehnike i materijale, metode i tehnike konzervacije, kao i prirodne nauke primenjene u konzervaciji, kroz koje studenti stiču napredna znanja i širinu u sagledavanju oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Kroz izbornu nastavu studenti se usmeravaju ka specifičnim umetničkim tehnikama i konzervatorskim problemima, a kroz učestvovanje u konzervatorskim projektima dobijaju neophodno iskustvo, sigurnost i veštinu.

Program se odvija u saradnji Akademije umetnosti u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Galerije Matice srpske i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, sa naglaskom na savremenom, multidisciplinarnom i timskom radu.

Završetkom Master akademskih studija obima 120 ESPB, student stiče akademski naziv Master konzervator i restaurator.

DOKTORSKE STUDIJE / STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNIH UMETNOSTI

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Doktorske studije Likovne umetnosti traju tri godine i završavaju se odbranom doktorskog umetničkog projekta.

Tokom prve dve godine studija student stiče najviša znanja kroz grupu obaveznih i izbornih predmeta umetničkog, teorijsko-umetničkog i teorijskog tipa i u trećoj godini pristupa intenzivnom umetničkom istraživanju u realizaciji doktorskog umetničkog projekta.

Doktorski umetnički projekat je jedinstveno umetničko delo stvoreno postupcima i tehnikama jednog ili više likovnih medija (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež, fotografija, video, digitalni medij…). Realizacija doktorskog umetničkog projekta se ostvaruje, uz ranije prihvaćeni predlog projekta, u saradnji sa izabranim ili dodeljenim mentorom.

Doktorski umetnički projekat se javno prezentuje u prostoru i na način primeren delu tako da bude podjednako dostupan akademskoj zajednici i široj društvenoj javnosti. Uz prezentaciju dela (izložba, projekcija, performans, instalacija…) obavezno se prilaže pisani prateći dokument (pisani deo doktorskog umetničkog projekta) sa odgovarajućim fotografskim i drugim prilozima.

Studije se završavaju javnom odbranom pisanog i praktičnog umetnočkog rada.

Doktorske studije Primenjene umetnosti i dizajn jesu specifične studije primenjenih umetnosti koje najvećim delom obuhvataju polje grafičkog dizajna kao i njegovo transponovanje kroz nove digitalne medije u savremenoj umetničkoj praksi. Ove studije jesu utemeljene na polju vizuelnih i grafičkih komunikacija, ali sa idejom da njihov karakter može biti i interdisciplinarni, kako bio se postigao što širi opseg studijsko-umetničkog istraživanja, ostavljajući mogućnost studentima bliskih usmerenja iz domena primenjenih umetnosti, da bez poteškoća pohađaju ovaj studijski program.

U okviru ovakve postavke doktorskih studija svaki student može kontinuirano  i temeljno da radi na kreiranju sopstvenog autorskog izraza i stava, kao i da rešava konkretne  problema kroz stručno teoretski i umetnički rad primenom adekvatnih metoda.

Doktorske studije Primenjene umetnosti i dizajn su trogodišnje studije sa dvosemestralnim predmetima.

Ishod procesa studiranja jeste stručnjak sa najvišim stepenom akademskog obrazovanja koji poseduje napredna praktična i teoretska znanja iz oblasti primenjenih vizuelnih umetnosti, kao i saznanja o tokovima u savremenoj umetničkoj praksi, koji vlada metodologijom istraživačkog rada i osposobljen je da rukovodi interdisciplinarnim umetničkim projektima, koristeći nezavisno istraživački i autorsko originalni pristup.

GALERIJA DEPARTMAN LIKOVNIH UMETNOSTI
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
VESTI DEPARTMAN LIKOVNIH UMETNOSTI
d1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman dramskih umetnosti

l1-3

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman likovnih umetnosti

m1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman muzičke umetnosti

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.