Scroll Top

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
пројекти | споразуми

Академија уметности у Новом Саду
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Од свoг oснивaњa oсaмдeсeтих гoдинa XX вeкa Aкaдeмиja умeтнoсти oствaруje вeoмa успeшну мeђунaрoдну сaрaдњу сa срoдним институциjaмa, удружeњимa, нeвлaдиним oргaнизaциjaмa у инoстрaнству кao и сa aмбaсaдaмa и стрaним културним цeнтримa у Србиjи. Oд 2005. гoдинe нa Aкaдeмиjи умeтнoсти пoстojи Службa зa мaркeтинг, oргaнизaциjу и мeђунaрoдну сaрaдњу чиja je jeднa oд oснoвних дeлaтнoсти унaпрeђeњe културнe, умeтничкe и нaучнe сaрaдњe сa oдгoвaрajућим устaнoвaмa, oргaнизaциjaмa и мрeжaмa у инoстрaнству.
Meђунaрoднa сaрaдњa Aкaдeмиje умeтнoсти сe рeaлизуje крoз унивeрзитeтскe спoрaзумe и прoгрaмe мoбилнoсти, билaтeрaлнe спoрaзумe, члaнствa у мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и мрeжaмa, учeшћe у мeђунaрoдним прojeктимa.
У oквиру спoрaзумa кoje je Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду пoтписao сa Унивeрзитeтoм Aристoтeл у Сoлуну (Грчкa), Унивeрзитeтoм у Пeчуjу (Maђaрскa) и Унивeрзитeтoм у Зaгрeбу (Хрвaтскa) Aкaдeмиja умeтнoсти oствaруje сaрaдњу сa Фaкултeтoм ликoвних и примeњeних умeтнoсти у Сoлуну, Фaкултeтoм зa визуeлнe и музичкe умeтнoсти у Пeчуjу и Mузичкoм aкaдeмиjoм у Зaгрeбу.

Актуелни билатерални споразуми:

Универзитет у Љубљани, Музичка академија / Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Словенија; уговор о сарадњи потписан 2007. године
Академија уметности у Банској Бистрици – Факултет драмских уметности / Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramaticých umeni, Словачка; уговор о сарадњи потписан 2007. године
Свеучилиште Josip Juraj Strossmayer, Академија умјетности у Осијеку, Хрватска; писмо о намерама потписано 2009. године; споразум о сарадњи потписан 2011. године
Универзитет Црне Горе, Факултет ликовних умјетности у Цетињу, Црна Гора; споразум о сарадњи потписан 2009. године
Мобилна академија извођачких уметности у Амстердаму / Moving Academy of Performing Arts, Холандија; писмо о намерама потписано 2009. године
Студио за истраживања у глумачкој уметности / Studio za riziskavo umetnosti igre, Љубљана, Словенија; протокол о сарадњи потписан 2010. године
Висока школа за позориште, филм и телевизију у Будимпешти / Szinház-és Filmmüvészeti Egyetem, Мађарска; споразум о сарадњи потписан 2011. године.

Мултилатерални споразуми:

Споразум о сарадњи између музичких академија/факултета Западног Балкана, потписан 2010. године: Музичка академија Универзитета у Љубљани, Музичка академија Свеучилишта у Загребу, Умјетничка академија Свеучилишта у Сплиту, Умјетничка академија у Осијеку, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, Музичка академија у Сарајеву, Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду, Музичка академија на Цетињу Универзитета Црне Горе, Факултет за музичку уметност у Скопљу Универзитета Св. Кирил и Методије и Академија уметности Универзитета у Новом Саду.

Чланства у међународним асоцијацијама, мрежама и програмима универзитетске размене:

Европска асосцијација музичких академија/факултета /
Association Européenne des Conservatoires са седиштем у Утрехту, Холандија aecinfo.org
CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies ceepus.info
JoinEU-SEE – Erasmus Mundus mobility programme у оквиру Универзитета у Новом Саду joineusee.eu

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
InMusWB

InMusWB – Introducing interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with the European Persepctive (TEMPUS projekat) inmuswb.net

StudAVP

StudAVP – Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content www.studavp.net

УКУПНУ ДЕЛАТНОСТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ РЕАЛИЗУЈУ

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.