Пројекат Разлике 2015

Пројекат РАЗЛИКЕ 2015

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
378.6:7.038.53(497.113 Novi Sad)”2015”(083.824)
АКАДЕМИЈА уметности (Нови Сад)
Projekat Razlike / [autor projekta Goran Despotovski ; predgovor Igor Loinjak ; fotografija Goran
Despotovski]. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2015 (Petrovaradin : Alfagraf). – [92] str. : ilustr. ; 22 cm
Tiraž 400.
ISBN 978-86-88191-52-4
a) Академија уметности (Нови Сад) – Мултимедијална уметност – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 300921607