ПРОЈЕКАТ РАЗЛИКЕ: ПЕРФОРМАНС И ИНАСТАЛАЦИЈА

Пројекат РАЗЛИКЕ 2019

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад
7.038.53(497.113)”20”
ДЕСПОТОВСКИ, Горан, 1972-
Projekat razlike: performans i instalacija = The differences project: performance and installation art /
Goran Despotovski, Dijana Metlić. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2019 (Zemun : Birograf comp.). – 112
str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 400.
ISBN 978-86-88191-92-0
1. Up. stv. nasl. 2. Метлић, Дијана, 1978- [аутор]
а) Мултимедијална уметност — Војводина — 21. в.
COBISS.SR-ID 331534343

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.