ПРОСТОР-ВРЕМЕ ФИЛМА

ПРОСТОР-ВРЕМЕ ФИЛМА / Марко Бабац

CIP – К аталогизација у пу бликацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
791
БАБАЦ, Марко
Prostor-vreme filma / Marko Babac. – Novi Sad :
Akademija umetnosti, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). –
578 str. : ilustr. ; 24 cm
Tiraž 500. – Bibliografija. – Registar . – Summary.
ISBN 978-86-88191-30-2
a) Филм – Про стор и време
COBISS.SR-ID 283952903