Департман ликовних уметности

Департман ликовних уметности

 

Дeпартман ликoвних умeтнoсти je, при oснивању Aкадeмиje умeтнoсти, збoг практичних пoтрeба, биo усмeрeн на oбразoвањe стручњака кojи ћe прeвасхoднo бити ликoвни пeдагoзи. Какo je, мeђутим, билo jаснo да oни кojи трeба да прeнoсe знањe o ликoвнoj умeтнoсти, мoраjу и сами стeћи прoфeсиoналнo стваралачкo искуствo, студиjски прoграми су убрзo усмeрeни ка умeтничким излазним прoфилима и мoдификoвани у складу са захтeвима врeмeна. Зависнo oд усмeрeња, и први студeнти, такo, завршаваjу студиje каo диплoмирани сликари, ваjари, графичари – ликoвни пeдагoзи. Утeмeљуjући идeнтитeт Aкадeмиje умeтнoсти, дeлoвали су, вeћ тих првих гoдина, сликари Mиливoj Никoлаjeвић, Бoшкo Пeтрoвић и Исидoр Врсаjкoв, ваjари Joван Сoлдатoвић, Mилун Видић и akademijaЉубoмир Дeнкoвић, графичари Mилан Станojeв, Халил Tиквeша, Живкo Ђак и Mиoдраг Нагoрни. Какo je и сама ликoвна умeтнoст живи oрганизам у сталнoj мeтамoрфoзи, такo су и студиjски прoграми пeрманeнтнo oбoгаћивани свe саврeмeниjим садржаjима. За свe вeћи брoj заинтeрeсoваних за студиje ликoвних умeтнoсти oтваранe су нoвe класe на пoстojeћим стручним усмeрeњима, али су пoкрeнути и нoви студиjски прoграми. За њихoву рeализациjу ангажoвани су и кoмпeтeнтни наставници. Графичкe кoмуникациje, каo нoви, изузeтнo атрактивни студиjски прoграм, првe студeнтe прима 1992, а Нoви ликoвни мeдиjи и Фoтoграфиjа 2002. гoдинe. Цртањe сe каo самoсталан студиjски прoграм усталилo самo на магистарским, у прeтхoднoм пeриoду, а сада на акадeмским мастeр и спeциjалистичким студиjама.

Настава je oбoгаћeна свим рeлeвантним инфoрмациjама из саврeмeнe ликoвнe праксe, а студeнти тoкoм студиjа усваjаjу ширoк спeктар знања. Oпрeдeљeњeм за oдрeђeни студиjски прoграм, oни, наимe, нe oстаjу ускраћeни ни за сдржаje кojи су карактeристика других студиjских прoграма / усмeрeња. НJих, наимe, мoгу апсoлвирати крoз ширoки спeктар избoрних прeдмeта. Oни им сe, пoрeд oбавeзних прeдмeта кojи су oкoсница свакoг студиjскoг прoграма, нудe у свакoj студиjскoj гoдини и мoгу их бирати у складу са свojим афинитeтима.

Симбиoза akademijaискуства стариjих прoфeсoра и eнeргиjа млађих наставника и сарадника, уз развиjeну свeст да je прoцeс усавршавања пeрманeнтан, чинe наставу на Дeпартману ликoвних умeтнoсти кoнзистeнтнoм и квалитeтнoм, али и флeксибилнoм и динамичнoм, jeр сe кoлeктивни и индивидуални рад са студeнтима сталнo прeплићу.

Данас су бивши студeнти Aкадeмиje умeтнoсти у Нoвoм Саду успeшни ликoвни умeтници кojи дeлуjу на свих пeт кoнтинeната, али и инвeнтивни прeдавачи на различитим стeпeнима oбразoвања – oд oснoвнe шкoлe дo дoктoрских студиjа умeтнoсти – тe рукoвoдиoци или кoнструктивни чланoви тимoва у институциjама културe.

Дeпартман ликoвних умeтнoсти дeлуje крoз шeст студиjских прoграма на oснoвним студиjама и сeдам на мастeр студиjама:

Основне академске студије – мастер академске студије

Сликање
Графика
Вајање
Графичке комуникације
Нови ликовни медији
Фотографија
Цртање (мастер академске студије)

Сликање (основне, мастер академске студије)

Циљ студијског програма Сликарство је да се кроз теоретски и практични рад едукују самостални ликовни уметници и ликовни педагози као комплексне и слободне уметничке личности, друштвено одговорне, способне да се самостално баве уметничким стваралаштвом. Припремање академских стручњака за одговорно и креативно бављење наставом ликовне културе у основним и средњим школама.

Студијски програм омогућава аналитички приступ конвенционалним и актуелним сликарским мотивима, истраживање у оквиру сликарског медија коришћењем, како традиционалних, тако и савремених сликарских материјала као и експериментални рад, унапређивање стваралачког мишљења и естетских критеријума, развијање идеја и оперативних техника њихове реализације, развијање креативне слободе и неговање индивидуалног израза.

Након завршеног студирања студенти су оспособљени за самосталан уметнички рад, у могућности су да примене теоретска знања и вештине у свом раду и владају методологијом истраживачког рада. Такође су оспособљени да активно сарађују, односно руководе у интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и у институцијама културе.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студенст стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Графика (основне, мастер академске студије)

Студијски програм Графика има за циљ да елементарно оспособи креативну личност за обављање свих радњи неопходних за самостални креативни рад у уметничкој пракси и квалитативан и посвећен педагошки ангажман у основним и средњим школама. Исход процеса учења студената, студијског програма Графика, чини широко познавање историјског теоријског и практичног корпуса развоја уметности графике, места и улоге графичког медија у савременом контексту, владање знањима, вештинама и техничко технолошким поступцима у тежњи ка сопственом ликовном изразу, познавање педагошких ликовних теорија и педагошке ликовне праксе у основним и средњним школама.

Користећи многе медијске особености класичног знања у савременом контексту, студенти истовремено, током студија, усвајају знања и вештине, које омогућавају шире медијско изражавање, кроз низ уметничких и уметничко-стручних предмета као и примену знања из теоријских предмета, а све у сврху стварања уметничког дела – рада који унапређује ту уметничку област. Сврха тог студијског програма је и могућност стручног деловања у ширем културном контексту, па би ти студенти могли да се појаве и на местима кустоса савремених галерија, руководилаца ликовних програма галерија, руководилаца у већим стручним атељеима, руководилаца и реализатора курсева ликовног садржаја који су намењени широј категорији становништва.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студенст стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Вајање (основне, мастер академске студије)

Студијски програм Вајарство омогућава овладавање практичним техничкотехнолошким и теоријским аспектима скулптуре кроз развијање креативних способности. Развија се истраживачки дух и експериментални рад у току студирања, на основу чега се гради сопствени креативни израз. Програм такође омогућава формирање академских стручњака који се одговорно и инвентивно могу бавити наставом ликовне културе у образовним установама основног и средњег образовања. У првом делу студија пажња је усмерена на модалитете аналитичког бављења, пре свега људском фигуром и сродним темама, полазећи од живог модела, чиме се доприноси развијању визуелне перцепције и вокабулара скулпторских појмова. У следећој фази нагласак је на истраживању скулпторских форми у корелацији са изражајним потенцијалом традиционалних и савремених материјала, развијању креативног мишљења, способности апстраховања и визуализације. Завршна фаза студија усмерена је на експериментални рад селективног карактера, развијање идеја и техника на бази уважавања креативних слобода и неговање индивидуалног израза.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студенст стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Графичке комуникације (основне, мастер академске студије)

Циљ студијског програма Графичких комуникација је да се студенти кроз теоријски и практични рад у оквиру предвиђених програма из области графичких комуникација едукују у самосталне ликовне уметнике примењених уметности (графичке дизајнере). Припремање академских стручњака за одговорно и креативно бављење наставом ликовне културе у основним и средњим школама.

Сврха тог студијског програма је да образује јасно профилисане стручњаке чија професионална делатност треба да допринесе развоју укупног простора културе, а нарочито области примењене уметности којој програм припада. Студенти се, кроз теоретски и практични рад, у оквиру предвиђених програма из области графичког дизајна, као што су: плакат, графика књиге, утилитарна графика, писмо и типографија едукују у самосталне примењене уметнике.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студенст стиче стручни назив Дипломирани примењени уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер примењени уметник.

Нови ликовни медији (основне, мастер академске студије)

Циљ студијског програма Нови ликовни медији је да се кроз теоријски и практични рад едукују самостални ликовни уметници и ликовни педагози као комплексне и слободне уметничке личности. Исход процеса студирања је стручњак са академским образовањем који, поред новостечених знања из области Нових ликовних медија, поседује и основу за наставак школовања.

Сврха студијског програма Нови ликовни медији је да образује и оспособи студенте као стручњаке унутар своје струке. Тако образовани студенти могу компетентно својим даљим самосталним радом да допринесу развоју укупног простора културе, а нарочито области ликовне уметности. Такође су оспособљени да активно и самостално сарађују, односно руководе интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и у институцијама културе, у могућности су да примене теоретска знања и вештине у свом раду. Поред тога, студент има изграђен однос према наставничком позиву у основном и стручном образовању.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студенст стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Фотографија (основне, мастер академске студије)

Сврха студијског програма Фотографија је да образује и оспособи студенте као стручњаке унутар своје струке. Тако образовани студенти могу компетентно својим даљим самосталним радом да допринесу развоју културног аспекта фотографског медија и уметности. Такође су оспособљени да активно и самостално сарађују, односно руководе интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима, у институцијама културе; у могућности су да примене теоретска знања и вештине у свом раду. Након завршеног студирања студент је оспособљен за самосталан уметнички рад, поседује основна и напредна занатска и теоретска знања из области фотографије као и знања о токовима у савременој уметности у свету, влада методологијом истраживачког рада. Поред тога, студент има изграђен однос према наставничком позиву у основном и стручном образовању.

Завршавањем Основних академских студија, обима најмање 240 ЕСПБ, студенст стиче стручни назив Дипломирани ликовни уметник, а завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Цртање (мастер академске студије)

Студијски програм за дипломске-мастер студије Цртање има за циљеве да обезбеди креативно окружење у коме ће студенти моћи да, после завршених основних студија, развијају своје индивидуалне креативне потенцијале и сопствени цртачки израз у оквиру цртежа, преиспитују границе цртачког медија и истражују могућности фузије цртеже и других медија. Потребно је обезбедити интелектуално окружење, изворе информација и коректуре у оквиру којих ће студенти наставити са развојем својих индивидуалних поетика, критичке свести и ширењем увида у интелектуални и културални контекст сопствених цртачких истраживања и уметности уопште.

Сврха студијског програма тих дипломских-мастер студија је образовање и оспособљавање студента, кроз практичан и теоретски рад, за самосталан уметнички рад и за рад у ликовној педагогији, као и у установама културе. Студент мастер студија, по завршетку студија, постаје високо компетентан стручњак у пракси и теорији дисциплине цртежа и сродним ликовним дисциплинама, способан да се бави уметничким стваралаштвом. Поседује и проширена знања о токовима уметности у земљи и свету, влада методологијом истраживачког рада, руководи интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима, руководи у институцијама културе, предаје на високим школама, академијама и факултетима.

Завршавањем Мастер академских студија обима најмање 60 ЕСПБ, студент стиче академски назив Мастер ликовни уметник.

Докторске студије

Докторске студије ликовних уметности трају три године и завршавају се одбраном докторског уметничког пројекта.

Током прве две године студија студент стиче највиша знања кроз групу обавезних и изборних предмета уметничког, теоријско-уметничког и теоријског типа и у трећој години приступа интензивном уметничком истраживању у реализацији докторског уметничког пројекта.

Докторски уметнички пројекат је јединствено уметничко дело створено поступцима и техникама једног или више ликовних медија (сликарство, скулптура, графика, цртеж, фотографија, видео, дигитални медиј…). Реализација докторског уметничког пројекта се остварује, уз раније прихваћени предлог пројекта, у сарадњи са изабраним или додељеним ментором.

Докторски уметнички пројекат се јавно презентује у простору и на начин примерен делу тако да буде подједнако доступан академској заједници и широј друштвеној јавности. Уз презентацију дела (изложба, пројекција, перформанс, инсталација…).

Обавезно се прилаже писани пратећи документ са одговарајућим фотографским и другим прилозима.

Студије се завршавају јавном одбраном рада на којој кандидат демонстрира способност говорења о сопственом делу и у светлу отворене комуникације.