ФАНТАСТИКА У ДРАМАМА ВЛАДИМИРА ВЕЛМАР – ЈАНКОВИЋА

ФАНТАСТИКА У ДРАМАМА ВЛАДИМИРА ВЕЛМАР - ЈАНКОВИЋА / МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ - МАЂАРЕВ

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
821.163.41-2.09 Janković-Velmar V.
821.163.41-2
МИЛИВОЈЕВИЋ-Мађарев, Марина
Фантастика у драмама Владимира Велмар-Јанковића : у прилогу драме
Владимира Велмар-Јанковића / Марина Миливојевић-Мађарев. – Нови Сад :
Академија уметности, 2015 (Петроварадин : Алфаграф). – 327 стр. ; 24 cm
Тираж 200. – Библиографија.
ISBN 978-86-88191-44-9
I. Мађарев, Марина Миливојевић- в. Миливојевић-Мађарев, Марина
a) Велмар-Јанковић, Владимир (1895-1976)
COBISS.SR-ID 292572423