НЕОРЕАЛИЗАМ У ИТАЛИЈАНСКОМ ФИЛМУ И ФОТОГРАФИЈИ

Надреализам у италијанском филму и фотографији : етиологија, интерпозиција и специфичности дела / Дубравка Лазић

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
791.43.037.5(450)
77.037.5(450)
ЛАЗИЋ, Дубравка
Nadrealizam u italijanskom filmu i fotografiji : etiologija, interpozicija i specifičnosti
dela / Dubravka Lazić. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2015 (Novi Sad : Stojkov). –
251 str. : ilustr. ; 26 cm
Tiraž 200. – Bibliografija. – Registar.
ISBN 978-86-88191-50-0
a) Италијански филм – Надреализам b) Фотографија – Надреализам – Италија
COBISS.SR-ID 296798215