Мастери 2014

Мастери 2014

CIP – Кaтaлoгизaциja у публикaциjи
Библиoтeкa Maтицe српскe, Нoви Сaд
73/76-057.875(497.113 Novi Sad)”2014”(083.824)
AКAДEMИJA умeтнoсти (Нoви Сaд)
Masteri 2014 : izložba radova studenata master studija na Departmanu likovnih umetnosti Akademije
umetnosti u Novom Sadu / [autor projekta Dragan Matić ; fotografije Goran Despotovski, Aleksandar Ramadanović,
Danijela Tasić]. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2014 ( Beograd : Cicero) . – [32] str. : ilustr. ; 22 cm
Tiraž 200.
ISBN 978-86-88191-42-5
a) Aкaдeмиja умeтнoсти. Департман ликовних уметности (Novi Sad)
– 2014 – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 292145927