КУЛТУРНИ НАПАД

КУЛТУРНИ НАПАД

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
378.6:7.038.53(497.113 Novi Sad)”2016”(083.824)
7.038.5(497.113)”20”(083.824)
КЛЕМЕНЦ, Иван, 1949-
Kulturni napad / [autor projekta Ivan Klemenc ; grafičko oblikovanje Goran Despotovski]. – Novi Sad : Akademija umetnosti,
2016 (Novi Sad : Magyar Szó). – [16] str. : ilustr. ; 17 x 22 cm
Tiraž 400.
ISBN 978-86-88191-68-5 (broš.)
1. Академија уметности (Нови Сад)
a) Академија уметности (Нови Сад) – Мултимедијална уметност – 2016 – Изложбени каталози b) Ликовна уметност –
Војводина – 21. в. – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 310952455