Пројекат Разлике 2016

Пројекат РАЗЛИКЕ 2016

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
378.6:7.038.53(497.113 Novi Sad)”2016”(083.824)
АКАДЕМИЈА уметности (Нови Сад)
Projekat Razlike / [autor projekta Goran Despotovski ; predgovor Dragan Prole ; fotografija Goran
Despotovski]. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2016 (Novi Sad : Magyar Szó). – [100] str . : ilustr. ; 22 cm
Tiraž 400.
ISBN 978-86-88191-65-4
a) Академија уметности (Нови Сад) – Мултимедијална уметност – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 310612487