Пројекат Разлике 2017

Пројекат РАЗЛИКЕ 2017

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
378.6:7.038.53(497.113 Novi Sad)”2017”(083.824)
АКАДЕМИЈА уметности (Нови Сад)
Projekat Razlike / [autor projekta Goran Despotovski ; predgovor Luna Radoman]. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2017 (Petrovaradin : Alfagraf). – [80] str. : ilustr. ; 17 x 22 cm
Tiraž 400.
ISBN 978-86-88191-71-5
a) Академија уметности (Нови Сад) – Мултимедијална уметност – 2017 – Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 317886215