ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ БР. 5

ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ БР. 5

ISSN 2334-8666 (Print)
ISSN: 2560-3108 (Online)
COBISS.SR-ID 2799050311

Збoрник рaдoвa Aкaдeмиje умeтнoсти бр 5.

(урeдницa др Нaтaшa Црњaнски, 2017)

РЕЧ УМЕТНИКА/THE WORD OF THE ARTIST

Ира Проданов „Музика је ствар која долази из главе и из срца – разговор са маестром Младеном Јагуштом”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705009P
Српски цитатни индекс


СТУДИЈА ФИЛМА/ STUDIES ON FILM

Зоран Копривица „Оливијеов ’есеј’ о Хамлету’”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705014K
Српски цитатни индекс

Драган Стојменовић „Филмски импресионизам: Сценопластична поливизија”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705032S
Српски цитатни индекс


ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ/ THEORY AND HISTORY OF ARTS

Јагор Бучан „Топос неизрецивог: Прилог темељним претпоставкама односа слике и језика”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705043B
Српски цитатни индекс

Драгана Стојановић „Educational Turn in Art: Turning Art into the Production of a New Knowledge“
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705056S
Српски цитатни индекс

Ламија Кршић „Умберто Еко: Слобода и границе тумачења умјетничког дјела”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705065K
Српски цитатни индекс

Лидија Маринков Павловић „Од динамичног кадра до покретне слике – ремедијација и историја у делима Кристијана Болтанског”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705077M
Српски цитатни индекс

Катарина Пантовић „Женско тело као фетиш у фотографији Хелмута Њутна”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705089P
Српски цитатни индекс

Дајана Милованов „Укротитељ(ка) змија: интермедијални дијалог између сликарства Анрија Русоа и поезије Силвије Плат”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705100M
Српски цитатни индекс


СТУДИЈЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ/ STUDIES ON MUSIC

Maria Mannone, Kyriaki Gkoudina, Evan Tyler „Narrating the Origin of the Universe through Music: A Case Study”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705110M
Српски цитатни индекс

Sandra Fortuna „Embodiment, Sound and Visualization: A Multimodal Perspective in Music Education”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705120F
Српски цитатни индекс

Бојана Радовановић „Ариа Џона Кејџа сагледана кроз призму контекстуалне условљености”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705132R
Српски цитатни индекс

Светлана Стојановић Кутлача „Симболика Баховог дела Уметност фуге”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705142S
Српски цитатни индекс


ТЕАТРОЛОГИЈА/ THEATROLOGY

Милан Новаковић „Логичност комике”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705160N
Српски цитатни индекс


ПРИКАЗ/ REVIEWS

Ира Проданов, Научни пројекат “Културолошки идентитети уметничке продукције Академије уметности у Новом Саду – архивирање и аналитичко представљање грађе и традиције“

Нице Фрациле, Јасмина Талам: Народни музички инструменти у Босни и Херцеговини

Јасна Танасијевић, Зборник Даворин Јенко


IN MEMORIAM
Андреј Маћашик