Збирка мелодијских примера за Солфеђо

ЗБИРКА МЕЛОДИЈСКИХ ПРИМЕРА ЗА СОЛФЕЂО

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
784.9
ЗБИРКА мелодијских примера за солфеђо [Штампана
музикалија] / Дуња Деурић … [ и др.]. – Нови С ад :
Академија уметности, 2014 (Београд : Цицеро). – 112 с тр. : ноте ; 22 цм
Тираж 200.
ISMN 979-0-9014182-1-9
1. Деурић, Дуња [аутор]
а) Солфеђо
COBISS.SR-ID 291397063