УЛАЗ СЛОБОДАН

Позоришна музика Предрага Вранешевића / Живко Поповић, Ира Проданов Kрајишник

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
782.9:929 Vranešević P.
ПОПОВИЋ, Живко
Ulaz slobodan : pozorišna muzika Predraga Vraneševića /
Živko Popović, Ira Prodanov Krajišnik. – Novi Sad : Akademija umetnosti,
2014 (Beograd : Cicero). – 158 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm
Tiraž 200. – Summary. – Bibliografija.
ISBN 978-86-88191-49-4
1. Проданов-Крајишник, Ира
a) Вранешевић, Предраг (1946-) – Позоришна музика
COBISS.SR-ID 294059015