ОСНИВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВИ САД И ПРВЕ ГОДИНЕ РАДА (1970 – 1980)

ОСНИВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВИ САД И ПРВЕ ГОДИНЕ РАДА (1970 - 1980) / Силард Антал

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
654.197(497.113 Novi Sad) “1970/1980”
СИЛАРД, Антал, 1975 –
Osnivanje Televizije Novi Sad i prve godine rada :
(1970 – 1980) / Silard Antal. – Novi Sad : Akademija umetnosti, 2014 (Novi Sad : Stojkov).
– 287 str. : ilistr. ; 21 cm
Tiraž: 300. – Bibliografija. – Resume.
ISBN 978-86-88191-29-6
a) Televizija Novi Sad – 1970 – 1980
COBISS.SR-ID 283037703