Зборник

ЗБОРНИK : поводом оснивања Центра за истраживање уметности

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
7 (082)
ZBORNIK : povodom osnivanja Centra za istraživanje umetnosti
Akademije umetnosti Novi Sad / [urednik Živko Popović]. – Novi Sad :
Akademija umetnosti, 2014 (Inđija : Komazec). – 208 str. ; 22 cm
Tiraž 100.
ISBN 978-86-88191-35-7
a) Уметност – Зборници
COBISS.SR-ID 289072391