Departman muzičke umetnosti

Departman muzičke umetnosti

 

Departman muzičke umetnosti, razvijan tako da odgovara sve složenijim zahtevima novog vremena i tendencijama sinteze različitih muzičkih žanrova, danas predstavlja porodicu modernizovanih muzičkih studijskih programa. Počev od godina utemeljenja prepoznatljivog identiteta Akademije metnosti u Novom Sadu, u kojima su pokrenuti programi kompozicije, klavira, gudačkih instrumenta, duvačkih instrumenta i muzičke pedagogije – koje su vodili kompozitori Rudolf Bruči i Dušan Radić, pijanisti Evgenij Timakin, Jokuthon Mihajlović i Arbo Valdma, violinisti Marina Jašvili i akademijaDejan Mihajlović, violista Laslo Horvat, klarinetista Mihailo Kelbli – te nešto kasnije, otvorenih studija solo-pevanja pokrenutih angažovanjem baritona Oktava Enigareskua, a potom i primadone Biserke Cvejić, konstantno je rađeno na inoviranju i razvojnom osavremenjivanju programskih sadržaja, ali i na pokretanju onih studijskih programa za koje je i kod nas vladalo sve veće interesovanje novih generacija studenata. U tom kontekstu su otvorene klase gitare, udaračkih instrumenata i, potom, saksofona. U nameri da se paleta programa uskladi sa programima visokoškolskih muzičkih ustanova Evrope, otvorene su i klase instrumenata, do tada malo zastupljenih, u našem kulturnom prostoru, kao što su orgulje i harfa. Već gotovo dve decenije, kroz programe Muzikologije i Etnomuzikologije, realizuju se i studije u oblasti nauka o muzičkoj umetnosti na kojima se primenjuju sve savremeniji interdisciplinarni naučni metodi. Učinjeni su i prvi koraci ka uvođenju programa za studije džeza i popularne muzike.

Osim kroz redovnu nastavu obaveznih i izbornih predmeta, studenti dopunska znanja stiču i kroz majstorske kurseve renomiranih muzičkih umetnika i pedagoga iz zemlje i inostranstva, ali i kroz raznolike akademijaprojekte realizovane na nivou regionalne ili šire međunarodne saradnje sa srodnim visokoškolskim institucijama. Savremeni način upravljanja karijerom i nove mogućnosti predstavljanja u medijima, otvaraju potrebu za novim obrazovnim profilima, te se na Departmanu izvode i izborni predmeti iz oblasti medija, menadžmenta i primenjene muzike. Studenti svoja znanja dopunjuju i kroz izborne predmete, koji se realizuju na Departmanu likovnih, odnosno Departmanu dramskih umetnosti. Time se podstiče savremena potreba za širim umetničkim obrazovanjem, ali i konkretna međudepartmanska saradnja. Studentima je omogućeno i da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima kroz koje dobijaju priliku da nastupaju na koncertima ili da se angažuju u različitim medijskim poslovima (Koncertna praksa, prigodni ili ni orkestar Camerata academica)i time otvore dodatni prostor za razvoj svojih kreativnih sposobnosti, ali i za uspešniju saradnju sa kolegama sa različitih studijskih programa i negovanje atmosfere kreativnog timskog rada.

Uspešnost tridesetpetogodišnjeg razvoja Departmana muzičke umetnosti i realizacije studijskih programa potvrđuju i brojne nagrade i priznanja dodeljena studentima na festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Studijski programi

Klavir (osnovne i master studije)
Orgulje (osnovne i master studije)
Gitara (osnovne i master studije)
Harfa (osnovne i master studije)
Gudački instrumenti (osnovne i master studije) – violina, viola, violočelo, kontrabas
Duvački instrumenti i udaraljke (osnovne i master studije)  – flauta, klarinet, oboa, fagot, truba, horna, trombon, tuba, saksofon, udaraljke
Solo pevanje (osnovne i master studije)
Kompozicija (osnovne i master studije)
Muzička pedagogija (osnovne i master studije)
Muzikologija (osnovne i master studije)
Etnomuzikologija (osnovne i master studije)

Programi obuhvataju nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativni rad u kamernim ansamblima i orkestrima, za karijeru instrumentalnog (ili vokalnog) soliste, te, kroz posebne pedagoške i psihološke predmete, i za rad u pedagoškim institucijama.
Osnovni predmeti struke (izbor): Instrument; Kamerna muzika; Metodika nastave instrumenta; Poznavanje literature; Sviranje orkestarskih deonica; Orkestar.

Solo pevanje (osnovne i master studije)

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativni rad u operskim kućama, kamernim ansamblima, te, kroz posebne pedagoške i psihološke predmete, i za rad u pedagoškim institucijama.
Osnovni predmeti struke: Solo pevanje; Metodika nastave solo pevanja;Vokalna tehnika; Operski studio

Kompozicija (osnovne i master studije)

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente ospo-sobljavaju za samostalno kreativno izražavanje u oblasti komponovanja, u najraznovrsnijim žanrovima i formama, kao i u različitim medijima izražavanja (klasični instrumentarijum, elektronska muzika…). Kroz posebne pedagoške i psihološke predmete studenti se osposobljavajui za rad u pedagoškim institucijama u nastavi predmeta Kontrapunkt, Harmonija i Muzički oblici, kao i za rad u medijskim kućama.
Osnovni predmeti struke: Kompozicija; Primenjena muzika; Muzička tehnologija;Orkestracija; Analiza muzičkog dela; Istorija muzike 20. veka.

Muzička pedagogija (osnovne i master studije)

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativan pedagoški rad (prevashodno u nastavi predmeta Muzička kultura u opšteobrazovnim školama, te u nastavi Solfeđa i Teorije muzike) i za rad sa horskim ansamblima.
Osnovni predmeti struke: Solfeđo; Metodika nastave solfeđa; Metodika nastave muzičke kulture; Metodika nastave stručnih predmeta; Školska praksa; Horsko dirigovanje, Horski praktikum; Hor; Sviranje horskih partitura.

Muzikologija (osnovne i master studije)

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativan interdisciplinarni pristup naučnom radu u kome se muzička umetnost i fenomeni vezani za nju uodnošavaju sa dostignućima i rezultatima drugih nauka (sociologija, psihologija, istorija umetnosti, istorija književnosti, teologija, estetika, filozofija i dr). Kroz posebne pedagoške i psihološke predmete studenti se osposobljavaju i za rad u pedagoškim institucijama u nastavi predmeta Istorija muzike, Kontrapunkt, Harmonija i Muzički oblici, odnosno za rad u medijskim kućama i institucijama kulture.
Osnovni predmeti struke: Istorija muzike; Uvod u muzikologiju; Estetika; Filozofija umetnosti; Analiza muzičkog dela; Etnomuzikologija.

Etnomuzikologija (osnovne i master studije)

Program obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti koje studente osposobljavaju za kreativan interdisciplinarni pristup naučnom radu u kome se muzički folklor i fenomeni vezani za njega uodnošavaju sa dostignućima i rezultatima drugih nauka kao što su etnologija, sociologija, psihologija, istorija književnosti i dr. Kroz posebne pedagoške i psihološke predmete studenti se osposobljavaju i za rad u pedagoškim institucijama u nastavi predmeta Muzički folklor, Kontrapunkt, Harmonija i Muzički oblici, odnosno za rad u medijskim kućama i institucijama kulture.
Osnovni predmeti struke: Etnomuzikologija; Etnokoreologija; Etnologija; Etnomuzikološki praktikum; Istorija muzike;

Doktorske studije

Doktorske studije muzičke umetnosti su najviši stepen studija iz oblasti kompozicije i izvođačkih umetnosti.

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta za kvalitetan umetničko-istraživački i pedagoški rad.

Doktorske studije muzičke umetnosti traju tri godine. Studijski program čine deset modula (izbornih studijskih područja): Kompozicija, Klavir, Solo-pevanje, Violina, Violončelo, Flauta, Klarinet, Trombon, Tuba i Kamerna muzika.

Tokom prve dve godine studija stiču se najviša znanja savladavanjem grupe zajedničkih obaveznih i izbornih predmeta, kao i obaveznih i izbornih predmeta specifičnih za svaki modul ponaosob. Na trećoj godini studija pristupa se intenzivnom umetničkom istraživanju u realizaciji doktorskog umetničkog projekta.

Doktorski umetnički projekt je vredno originalno delo (odnosno, originalna interpretacija umetničkog dela) visokog kvaliteta, od značaja za unapređenje kulturnog i civilizacijskog okruženja.

Doktorski umetnički projekat se javno prezentuje.

Apsolviranjem studijskog programa student stiče 180 ESPB i dobija stručni akademski naziv Doktora muzičke umetnosti.