Scroll Top

Конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката из области које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, под покровитељством Министарства науке

}}

Конкурс Академије уметности Нови Сад
Расподела средстава за научноистраживачки рад

Конкурс за финансирање научноистраживачких пројеката из области које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, под покровитељством Министарства науке

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Дел. бр. 02-401/1
Дана, 09.04.2024.
НОВИ САД

На основу члана 3. Правилника о расподели средстава за научноистраживачки рад (дел.
бр. 02-254/2 од 29.02.2024. године), Академија уметности у Новом Саду расписује

КОНКУРС

за финансирање научноистраживачких пројеката из области које припадају пољу
друштвено-хуманистичких наука, под покровитељством Министарства науке,

технолошког развоја и иновација у 2024. години

I

Академија уметности финансираће пројекте из области које припадају пољу друштвено-
хуманистичких наука из средстава које је Министарство науке, технолошког развоја и

иновација определило Академији Уговором о преносу средстава за финансирање
научноистраживачког рада запослених у настави на акредитованим високошколским
установама у 2024. години.
Циљ финансирања пројеката јесте унапређивање квалитета научноистраживачке
делатности на Академији уметности и приказивање научних резултата остварених од
стране наставника и сарадника запослених на Академији.

II

Овим конкурсом предвиђено је да се за финансирање научноистраживачких пројеката
издвоји укупан бруто износ од 1.072.716,00 динара.
Академија ће реализовати финансијске обавезе према члановима тимова одобрених
пројеката у складу са приливом средстава од стране Министарства науке, технолошког
развоја и иновација.

III

Конкурс је отворен од 9. априла 2024. до 26. априла 2024. године.
Текст конкурса и Правилник о расподели средстава за научноистраживачки рад објављују
се на интернет страници Академије уметности.
IV

Право учешћа на конкурсу имају наставници и сарадници који су у радном односу на
Академији уметности и који су изабрани у звање за ужу област која припада научној

1

области у пољу друштвено-хуманистичких наука. Ближи услови дефинисани су у чл. 7.
Правилника о расподели средстава за научноистраживачки рад.
Истраживачки тим пројекта, поред руководиоца, може да броји још максимално два
члана из реда наставника или сарадника Академије.
Рок за реализацију пројекта је најдуже до краја 2024. године.

V

Пријава пројекта подноси се у слободној форми и предаје се заједно са документацијом о
испуњавању потребних услова лично у Служби за правне, кадровске и администгративне
послове Академије.

VI

Предложени пројекти треба да испуњавају најмање следеће услове:
– да предвиђена тема и методологија научно-истраживачког пројекта у великој мери буду
оригинални,
– да предвиђени садржај пројекта јасно указује на врсту научно-истраживачког и
уметничког проблема који се поставља и успешно обрађује,
– да обавезни текстуални део пројекта буде у форми научно-истраживачког чланка за
објављивање у респектабилном домаћем (или иностраном) часопису.

VII

Избор максималнo три пројекта у складу са Правилником о расподели средстава за
научноистраживачки рад извршиће комисија, коју по окончању рока за пријаву пројеката,
именује Наставно уметничко научно веће Академије.
Критеријуми за одабир три пројекта која се финансирају из наведених средстава, а који
испуњавају минималне услове из тачке IIIконкурса, представља професионалну и
одговорну субјективну процену чланова комисије који ће тајно гласати оценом од 5 до 10.

VIII

Комисија ће објавити резултате конкурса најкасније до 17. маја 2024. године.

Контакт особа за додатне информације: проф. др Богдан Ђаковић, продекан за научно-
истраживачки рад.

Председавајући НУНВ
Проф. Синиша Бокан, декан

 

Правила 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.